Ulga dla seniorów polega na zwolnieniu od podatku dochodowego niektórych przychodów osób fizycznych, które, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, kontynuują aktywność zawodową. Jest to forma wsparcia dla seniorów, którzy wybierają aktywność zawodową po przejściu na emeryturę.

W ramach ulgi pracujący seniorzy są zwolnieni od opodatkowania przychodów do maksymalnej kwoty 85 528 zł rocznie. Ta kwota obejmuje różne źródła przychodów, w tym:

 • pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • umowy zlecenia (zawartej z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, właścicielem nieruchomości lub przedsiębiorstwem w spadku, z wyłączeniem umów związanych z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą),
 • działalność gospodarczą (opodatkowanej według różnych stawek, które obejmują skalę podatkową, podatek liniowy, 5% stawkę (nazywaną ulgą IP Box) oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych),
 • zasiłek macierzyński (pod warunkiem że z tytułu uzyskania tych przychodów senior podlega ubezpieczeniom społecznym zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych).
Reklama

Kto może skorzystać z ulgi dla seniora?

Ulga dla pracujących seniorów przysługuje kobietom powyżej 60. roku życia oraz mężczyznom powyżej 65. roku życia, o ile nie pobierają emerytury ani innych świadczeń związanych z przejściem na emeryturę. Obejmuje to:

 • emeryturę lub rentę rodzinną z KRUS,
 • emeryturę lub rentę rodzinną z systemów ubezpieczeń mundurowych,
 • emeryturę lub rentę rodzinną z ZUS,
 • świadczenia pieniężne związane ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służb mundurowych,
 • uposażenie przysługujące sędziemu na emeryturze lub uposażenie rodzinne.

Jakich przychodów dotyczy ulga dla seniorów?

Zwolnienie dotyczy przychodów z różnych źródeł, w tym:

 • pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • umów zlecenia, które zostały zawarte z firmą,
 • zasiłku macierzyńskiego,
 • działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem że podatnik podlega ubezpieczeniom społecznym zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

A jakich przychodów ulga dla seniora nie obejmuje? Są to zasiłki chorobowe, umowy o dzieło, dochody z praw autorskich opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub zwolnione od podatku na podstawie innych ulg.

Jakie są limity kwot?

Ulga jest stosowana do kwoty przychodu, która nie przekracza 85 528 zł w ciągu roku podatkowego. Jeżeli limit zostanie przekroczony - do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej należy zastosować kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł. Warto dodać, że przychody objęte ulgą dla pracujących seniorów podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

Od kiedy można korzystać z ulgi dla seniora?

Ulga dla seniora może być stosowana od momentu jej zgłoszenia, ale ostateczne rozliczenie następuje w deklaracji podatkowej rocznej. Istotne jest, aby osoby zainteresowane skorzystaniem z ulgi złożyły odpowiednie oświadczenie, informując pracodawcę lub zleceniodawcę o spełnieniu warunków umożliwiających skorzystanie z ulgi.

Rozliczenie ulgi odbywa się w zeznaniu rocznym, a jej stosowanie może ustać, jeśli senior przestanie spełniać kryteria umożliwiające korzystanie z ulgi, na przykład zacznie pobierać emeryturę. Jeśli oświadczenie spełnia wszystkie wymagania, pracodawca lub zleceniodawca zastosuje zwolnienie najpóźniej od kolejnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.