Czy studia i szkoła średnia wliczają się do emerytalnego stażu pracy?

Aby otrzymać emeryturę, należy uzyskać odpowiedni staż pracy. Co więc z okresami nauki, podczas których nie zawsze można zdobywać zawodowe doświadczenie?

Czas szkoły średniej nie znajduje się na liście okresów nieskładkowych zaliczających się do emerytalnego stażu pracy. Nauka na tym poziomie jest obowiązkiem i nie zwiększa liczby lat pracy.

Reklama

Inaczej jest ze studiami. Osoby, które ukończą studia zgodnie z programem nauczania, mogą liczyć na 8 dodatkowych lat stażu pracy. Otrzymają je zarówno studenci kończący studia licencjackie, inżynierskie, jak i magisterskie, studiujący dziennie, wieczorowo i zaocznie. Dzięki temu nie muszą się martwić, że czas, w którym mogli wypracowywać emerytalny staż, poświęcili na naukę.

Warunki otrzymania emerytury w Polsce

Przypomnijmy, że aby otrzymać emeryturę w Polsce, należy:

 • ukończyć 60 lat i mieć 20 lat stażu pracy – w przypadku kobiet;
 • ukończyć 65 lat i mieć 25 lat stażu pracy – w przypadku mężczyzn.

Na staż pracy składają się zarówno okresy składkowe (odprowadzanie składek np. z umowy o pracę) oraz nieskładkowe.

Co może być okresem nieskładkowym?

Lista okresów nieskładkowych znajduje się w art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przykładowe z nich to okresy:

 • pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego – chorobowego lub opiekuńczego;
 • pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego;
 • niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie;
 • urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych;
 • nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów;
 • studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu;
 • pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego.

Szkoła średnia i studia a wymiar urlopu wypoczynkowego

Początkowo pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni. Po 10 latach stażu pracy wynosi on jednak 26 dni. W tym przypadku do lat pracy zalicza się zarówno czas nauki w szkole ponadpodstawowej, jak i na studiach.

Jeżeli pracownik ukończył:

 • zasadniczą lub inną równorzędną szkołę zawodową – wlicza do stażu pracy przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, ale nie więcej niż 3 lata;
 • średnią szkołę zawodową – wliczany jest przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, ale nie więcej niż 5 lat;
 • średnią szkołę zawodową dla absolwentów zasadniczych lub równorzędnych szkół zawodowych – wlicza się 5 lat;
 • średnią szkołę ogólnokształcącą – wlicza się 4 lata;
 • szkołę policealną – wlicza się 6 lat;
 • szkołę wyższą – wlicza się 8 lat.

Okresy te się nie sumują, a wybierany jest ten, który jest najkorzystniejszy dla pracownika.