Zysk operacyjny wyniósł 4,59 mln zł wobec 1,13 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,75 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 49,05 mln zł rok wcześniej.

"Zyski zanotowane we wszystkich segmentach działalności przełożyły się na skonsolidowany zysk z działalności podstawowej na poziomie 5 548 tys. zł oraz 3 041 tys. zł skonsolidowanego zysku netto (w porównaniu z odpowiednio 2 154 tys. zł zysku na działalności i 164 tys. zł straty netto w I kwartale 2020 r.). Zważywszy, że udział Ipopema Securities w Ipopema Business Consulting wynosi 50,02% oraz 77% w Ipopema Financial Advisory, zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3 090 tys. zł, a 49 tys. zł stanowiła strata przypisana udziałowcom mniejszościowym. W segmencie usług maklerskich dwukrotnie wyższe przychody pozwoliły na realizację w I kwartale 2021 r. zysku z działalności podstawowej na poziomie 2 957 tys. zł (wobec 515 tys. zł straty rok wcześniej) oraz zysku netto w wysokości 1 087 tys. zł (wobec 2 466 tys. zł straty netto w pierwszych trzech miesiącach roku 2020)" - czytamy w raporcie.

Spółka podała, że pomimo wzrostu przychodów z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi o 19,2%, wyższe o 21,9% koszty działalności przełożyły się na nieco niższe poziomy zysków segmentu - zysk z działalności podstawowej wyniósł 2 515 tys. zł (wobec 2 796 tys. zł zysku w I kw. 2020 r.), a zysk netto 1 826 tys. zł (przy 2 331 tys. zł zysku netto w I kw. roku 2020).

"W segmencie usług doradczych pomimo niższego o 2% poziomu przychodów, ścisła kontrola kosztów działalności (które zanotowały spadek o 5,1%) przełożyła się na zyski segmentu - zysk z działalności podstawowej wyniósł 76 tys. zł (wobec 127 tys. zł straty w I kw. 2020 r.), a zysk netto ukształtował się na poziomie 128 tys. zł (przy 29 tys. zł straty netto rok wcześniej)" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 2,52 mln zł wobec 1,81 mln zł straty rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)