Zysk operacyjny wyniósł 7,44 mln zł wobec 3,15 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,79 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 77,47 mln zł rok wcześniej.

"W okresie I półrocza 2021 roku, grupa wygenerowała całkowite przychody wyższe o 18% w porównaniu do I półrocza 2020 roku. Wzrost przychodów przełożył się na wzrost marży brutto w ujęciu wartościowym o 11,6 mln zł. Jednocześnie, marża brutto zrealizowana na sprzedaży w I półroczu 2021 roku w ujęciu procentowym, wyniosła 62,5% i była wyższa o 3,4 pkt proc. od marży w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spowodowane to było głównie przyjętą przez grupę strategią cenową, jak również rosnącą siłą zakupową oraz wzrostem udziału przychodów realizowanych zagranicą, charakteryzujących się wyższą marżą. EBITDA grupy za I półrocze 2021 roku wyniosła 20,4 mln zł, a rentowność EBITDA wyniosła 22%. W I półroczu 2020 analogicznie: EBITDA Grupy wyniosła 10,8 mln zł, a rentowność EBITDA wyniosła 14%" - czytamy w raporcie.

W I półroczu 2021 roku grupa kontynuowała działania mające na celu rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym głównie poprzez własne strony internetowe jak również platformy typu marketplace na rynkach europejskich. W rezultacie, przychody zagraniczne wzrosły do poziomu 15 mln zł (I półroczu 2020: 8 mln zł), a ich udział w przychodach całej grupy za I półrocze 2021 roku wyniósł 16%. Efekt ten został osiągnięty pomimo zniesienia ograniczeń dotyczących funkcjonowania centrów handlowych, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 6,64 mln zł wobec 8,55 mln zł straty rok wcześniej.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)