Po zakończeniu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na akcje Bioceltix, spółka zawarła z Kvarko Group ASI porozumienie, na mocy którego ustaliła cenę akcji w ofercie na 37 zł za sztukę oraz ostateczną liczbę akcji równą maksymalnym planowanym wielkościom, tj. 400 000 emitowanych przez spółkę akcji serii K oraz 150 000 akcji spółki sprzedawanych w ramach oferty publicznej przez akcjonariusza spółki - Kvarko Group, podał Bioceltix.

"21 marca 2023 r., po rozważeniu wyników ABB, spółka zawarła z akcjonariuszem porozumienie, na podstawie którego postanowiono:

1) ustalić liczbę akcji serii K oferowanych w ramach oferty publicznej na 400 000 akcji;

Reklama

2) ustalić cenę emisyjną akcji serii K na 37 zł za 1 akcję serii K;

3) ustalić liczbę akcji sprzedawanych oferowanych w ramach oferty publicznej na 150 000 akcji;

4) ustalić cenę sprzedaży akcji sprzedawanych na 37 zł za 1 akcję sprzedawaną" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd spółki podjął uchwałę o ustaleniu ostatecznej liczby oferowanych akcji serii K oraz ich ceny emisyjnej w sposób określony w pkt. 1) i 2) powyżej, podano także.

Wcześniej spółka informowała, że zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia z 13 marca wyemituje do 400 tys. nowych akcji serii K skierowanych do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej. Jednocześnie na mocy umowy inwestycyjnej zawartej z Kvarko Group ASI, sprzeda on część posiadanych akcji, a cały uzyskany w ten sposób przychód zreinwestuje w akcje emitowane w niedalekiej przyszłości w ramach kapitału docelowego. Intencją stron zawartej umowy inwestycyjnej jest to, aby liczba akcji będących w posiadaniu Kvarko Group ASI po wszystkich operacjach nie uległa zmianie. Transakcja sprzedaży przez akcjonariusza akcji istniejących oraz oferta nowych akcji serii K odbędą się w tym samym momencie i po tej samej cenie, która miałą zostać ustalona w oparciu o wyniki procesu ABB rozpoczynającego się 14 marca. Zakończenie oferty publicznej zaplanowane jest na 27 marca.

Bioceltix jest spółką biotechnologiczną rozwijającą produkty lecznicze dla zwierząt towarzyszących, ze szczególnym uwzględnieniem psów i koni. W listopadzie 2021 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.

(ISBnews)