Rada nadzorcza LW Bogdanka zatwierdziła "Strategię rozwoju GK LW Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 roku", która zakłada w obszarze polityki dywidendowej wnioskowanie w przyszłości do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto, podała spółka.

"LW Bogdanka S.A. zamierza pozostać spółką dywidendową przy uwzględnieniu planowanych nakładów inwestycyjnych związanych z dywersyfikacją działalności.

Zamiarem zarządu LW Bogdanka S.A. jest wnioskowanie w przyszłości do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto.

Wysokość każdorazowo rekomendowanej dywidendy będzie zależna od aktualnej sytuacji rynkowej, generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, realizowanych i planowanych inwestycji oraz możliwości i warunków pozyskania finansowania dłużnego. Na kształtowanie się polityki dywidendowej spółki w przyszłości wpływ będzie miała realizacja inicjatyw strategicznych, których celem jest wzrost efektywności produkcji i dywersyfikacji przychodów, co z kolei może przełożyć się na wielkość nakładów inwestycyjnych" - czytamy w komunikacie.

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5% udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2022 r.

Reklama

(ISBnews)