Jak wskazano w komunikacie, podczas VII posiedzenia Polsko-Armeńskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, Minister Ekonomii w Armenii Vahan Kerobyan, poinformował o chęci pomocy w rozwoju Armenia Securities Exchange (AMX). Dodano, że ogłoszony niedawno pakiet wsparcia rządu armeńskiego jest ukierunkowany na kompleksowe działania mające na celu zachęcenie spółek do wejścia na rynek kapitałowy poprzez emisje akcji i obligacji

"Przyjazne regulacje tworzą dobry klimat do rozwijania ormiańskiego rynku kapitałowego. Jest to także przykład dla innych rynków, że nawet względnie niewielkie rynki kapitałowe mogą być bardzo konkurencyjne, jeśli wspierają je dobre regulacje" – skomentował tę decyzję cytowany w informacji prezes GPW Marek Dietl. Dodał, że tak pozytywne wsparcie wszystkich stron w powodzenie tego projektu tylko potwierdza, że nasza decyzja o zaangażowaniu merytorycznym i finansowym w Armenii była słuszna.

Z kolei przedstawiciel zarządu Chief Strategy Officer AMX Grzegorz Kucharski, zaznaczył, że z perspektywy armeńskiej giełdy jest to bardzo dobry krok w kierunku pomocy w rozwoju rynku kapitałowego w Armenii o mamy nadzieję, że nie ostatni. "Niezmiernie cieszy nas wysiłek podejmowany przez Rząd Republiki Armenii w celu osiągnięcia wspólnego celu oraz współpraca na różnych szczeblach pomiędzy organami rządowymi, Bankiem Centralnym Armenii i władzami spółki AMX" - powiedział.

Napisano, że projekt pomocy na rynku obligacji zakłada m.in. wsparcie plasowania i obrotu obligacjami wyemitowanymi w dramach armeńskich (AMD), o terminie zapadalności co najmniej 36 miesięcy w momencie emisji, jej uplasowaniu i notowaniu w wysokości 2 proc. wartości emisji (nie więcej jednak niż 30 mln AMD) oraz po wejściu na rynek w wysokości 3 proc. wartości emisji (nie więcej jednak niż 45 mln AMD) rocznie w okresie 3 lat. Wskazano, że firmami docelowymi początkowej fazy projektu pomocowego mogą być podmioty, które przeszły audyty zewnętrzne. W szczególności firmy audytorskie o międzynarodowej renomie, które mają większe szanse na spełnienie wymogów emisji obligacji.

Reklama

W kontekście emisji akcji - jak napisano - armeński rząd proponuje spółkom pokrycie kosztów audytu zewnętrznego, usług bankowych i giełdowych związanych z emisją, plasowaniem i notowaniem na giełdzie - jednorazowo w wysokości 80 proc. poniesionych i udokumentowanych kosztów. Natomiast po rozpoczęciu notowań zrefinansuje 50 proc. kosztów uzyskania i utrzymania ratingu, przy czym w przypadku spółek notowanych na AMX będzie to 80 proc.

Przypomniano, że grudniu ubiegłego roku zostały spełnione warunki formalne pozwalające na zakup przez GPW 65,03 proc. akcji w Armenia Securities Exchange od Centralnego Banku Armenii (CBA). W marcu tego roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMX powołano nową Radę Nadzorczą AMX, której skład został uzgodniony wspólnie przez GPW oraz CBA. Na jej przewodniczącego został wybrany Mateusz Zawistowski, reprezentujący GPW. Został także skompletowany zarząd armeńskiej giełdy w składzie z Grzegorzem Kucharskim, który przez ostatnie 27 lat pracował na warszawskiej giełdzie. A

Autorka: Ewa Wesołowska