Zysk operacyjny wyniósł 170,31 mln zł wobec 177,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 378,52 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 2 399,24 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2023 r. spółka miała 274,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 201,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 317,94 mln zł w porównaniu z 3 998,23 mln zł rok wcześniej.

Pod koniec lipca Budimex podał, prezentując wybrane dane, że miał 274,67 mln zł skonsolidowanego wyniku finansowego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu br.

"Grupa Budimex rozpoczęła rok 2023, posiadając środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 3 249 369 tys. zł, która dla celów sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych została zmniejszona o środki o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości 27 959 tys. zł. Przepływy pieniężne netto za I półrocze 2023 roku były ujemne i wyniosły 404 170 tys. zł i na dzień 30 czerwca 2023 roku Grupa wykazała środki pieniężne w wysokości 2 833 210 tys. zł, w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 20 900 tys. zł " - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 308,21 mln zł wobec 176,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2022 r. miał 8,62 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)