Zysk operacyjny wyniósł 802,6 mln zł wobec 511,8 mln zł zysku rok wcześniej. Rentowność operacyjna (marża EBIT) grupy kształtowała się na poziomie 18,4% (wobec 11,7% w roku ubiegłym). Zysk EBITDA sięgnął 1 159 mln zł wobec 798 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 350,5 mln zł w III kw. roku obrotowego wobec 4 366,8 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W III kwartale 2023/24 Grupa LPP osiągnęła 4,4 mld zł przychodów, tym samym zachowując stabilny r/r poziom sprzedaży, tj. -0,4%. Przychody te Grupa uzyskała dzięki sprzedażom wszystkich swoich marek, wzrostom r/r ich powierzchni handlowej (+24,1%) oraz sprzedażom w kanale internetowym. Największe przychody w III kwartale 2023/24 w ujęciu nominalnym i jednocześnie pod względem dynamiki uzyskała marka Sinsay, tj. 2 mld zł, wzrost 14,7% r/r. Intensywne otwarcia nowych sklepów stacjonarnych Sinsay, atrakcyjne ceny zaoferowane przez markę oraz sytuacja ekonomiczna sprzyjająca popularności zakupów w segmencie value-for-money, do którego marka należy, to czynniki, które przyczyniły się do wzrostu jej przychodów. W III kwartale 2023/24 na sprzedaże Grupy widoczny wpływ miała także pogoda. Efekt ciepłej aury w miesiącu wrześniu odbił się negatywnie na popycie konsumenckim, jednocześnie ochłodzenie pogodowe w październiku spowodowało znaczący wzrost zakupów odzieży w tym miesiącu" - czytamy w raporcie.

Pod względem geograficznym w III kwartale zauważalne były korzystniejsze wzrosty sprzedaży w Polsce (+6,1%) niż za granicą (-4,7%), co było wynikiem poprawy nastrojów konsumenckich w kraju. Na przychody Grupy wpływ miała sprzedaż w tradycyjnych sklepach oraz w sklepach internetowych. Oba kanały pokazały stabilne r/r sprzedaże, na co wpływ miały mniejsze promocje r/r oraz mniejsze wydatki na performance marketing w porównaniu z ubiegłym rokiem. Sprzedaż kanału online w III kwartale stanowiła ok. 24% całości sprzedaży Grupy (stabilnie r/r), podano także.

"W III kwartale 2023/24 Grupa wypracowała marżę brutto w wysokości 55,8% - wyższą r/r o 6,9 pkt proc. (do bazy przekształconej w wyniku zaleceń UKNF - odwrócenie odpisu na towary ukraińskie 100,7 mln zł). Wyższa marża była efektem: znacząco niższych r/r kosztów zakupu kolekcji, bardziej korzystnego kursu USD/zł, niższych kosztów frachtu oraz sprzedaży większej części kolekcji w pełnej cenie dzięki mniejszym r/r akcjom promocyjnym" - czytamy także.

Na sprawozdanie finansowe GK za III kwartał 2023/24 wpływ miała dyscyplina kosztowa wprowadzona przez spółkę. Koszty operacyjne poniesione przez Grupę w tym okresie mimo kontynuacji rozwoju sieci sprzedaży były niższe o 11,7% r/r. Niższe koszty zostały osiągnięte głównie dzięki oszczędnościom kosztowym e-commerce, tj. mniejszym wydatkom na performance marketing oraz logistykę. Jednocześnie Grupa odnotowała też spadek r/r kosztów operacyjnych na m2, tj. o 27%, co było wynikiem oszczędności na funkcjonowaniu sklepów stacjonarnych oraz online. Spadek kosztów najmu na m2 wynikał z większej liczby otwieranych salonów dedykowanych marce Sinsay, które charakteryzują się niższymi czynszami. Pomimo wzrostu płacy minimalnej spółka zanotowała spadek kosztów personelu na m2, co było efektem zmniejszenia liczby roboczogodzin w salonach. Z kolei spadek r/r pozostałych kosztów funkcjonowania salonów na m2 to wynik optymalizacji zużycia energii i kosztów usług zewnętrznych w salonach. W rezultacie tych działań udział kosztów operacyjnych w przychodach Grupy w III kwartale 2023/24 spadł do 37% z 41% w poprzednim roku, wymieniono także.

W I-III kw. r.obr. 2023/2024 (luty - październik 2023 r.) spółka miała 1 127,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 685,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12 565,3 mln zł w porównaniu z 11 741,6 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2 653 mln zł wobec 1 558 mln zł zysku (po przekształceniu) w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. wyniósł 1 245,1 mln zł wobec 400,5 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2022/2023 (luty 2022 - styczeń 2023) spółka miała 15,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)