Strata operacyjna wyniosła 27,73 mln zł wobec 55,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 000,2 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 1 404,61 mln zł rok wcześniej.

"W IV kwartale 2023 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022, Grupa Kapitałowa Stalprodukt S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży niższe o 404 405 tys. zł, tj. o 28,8%. Na poziomie zysku na sprzedaży odnotowane stratę - 3 218 tys. zł, wobec zysku w wysokości 157 790 tys. zł w IV kwartale 2022 roku. Na poziomie zysku operacyjnego strata wyniosła - 27 730 tys. zł wobec zysku w wysokości 55 317 tys. zł w IV kw. 2022 r. Grupa odnotowała w IV kwartale 2023 roku stratę na poziomie netto - 9 068 tys. zł wobec zysku w wysokości 31 375 tys. zł porównywalnym okresie 2022 roku" - czytamy w sprawozdaniu.

W segmencie blach elektrotechnicznych odnotowano spadek poziom wolumenu sprzedaży blach transformatorowych w stosunku do IV kwartału 2022 roku o 21,9%. Spadek przychodów ze sprzedaży segmentu w porównaniu do IV kwartału 2022 roku wyniósł 224 047 tys. zł, tj. 46,7%. Obok znaczącego spadku wolumenów sprzedaży znaczącym czynnikiem był silna korekta cenowa na produkty Segmentu sięgająca nawet 27,5%, podano.

Reklama

W Segmencie Profili odnotowano wzrost ilościowej sprzedaży w stosunku do IV kwartału 2022 o 6,8%. Dodatkowo w segmencie osiągnięto przychody ze sprzedaży niższe o 38 017 tys. zł, tj. o 19,9%. Przyczyną takich spadków jest znaczne osłabienie popytu na wyroby segmentu oraz spadki cen w stosunku do IV kwartału 2022 roku. Spadek średnich cen na produkty segmentu w stosunku do IV kwartału 2022 roku wyniósł ponad 22%. Powyższe wpłynęło negatywnie na rezultaty segmentu. W konsekwencji segment odnotował stratę w wysokości - 17 735 tys. zł. Spółka nie spodziewa się znaczącej poprawy w najbliższych kwartałach związanej z trudną sytuacją makroekonomiczną w branżach, w których działają jego klienci, podano także.

W IV kwartale 2023 roku przychody netto Segmentu Cynku wyniosły 509 396 tys. zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym sprzedaż wyniosła 652 195 tys. zł, były niższe o 21,9 %, jednocześnie segment odnotował stratę w wysokości -25 274 tys. zł.

W całym 2023 r. spółka miała 88,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 474,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 610,39 mln zł w porównaniu z 5 904,37 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż cynku za 12M '23 wyniosła 141,4 tys. t (w tym 36,8 tys. t w IV kwartale 2023) i była niższa o 8,6 tys. t (-5,7%) w porównaniu do sprzedaży odnotowanej w 2022 roku

Sprzedaż srebra (metal Dore'a) za 12M '23 wyniosła 482,0 tys. uncji (w tym 145,1 tys. uncji w IV kwartale 2023) i była niższa o 86,0 tys. uncji (-15,1%) w porównaniu do sprzedaży odnotowanej za 2022 rok.

Sprzedaż ołowiu rafinowanego za 12M '23 wyniosła 9,2 tys. t (w tym 1,9 tys. t w IV kwartale 2023) i był niższa o 993 t (-9,8%) w porównaniu do sprzedaży roku 2022 r" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł 219,65 mln zł wobec 398,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 5,9 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)