"Przychody Grupy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1 231,1 mln zł i były wyższe o 267,2 mln zł (+27,7%) w porównaniu do roku 2022. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 263,1 mln zł i była wyższa o 114,8 mln zł (+77,4%) w porównaniu do roku 2022. W ujęciu procentowym marża ta zwiększyła się o 6 punktów procentowych: z 15,4% w roku 2022 do 21,4% w roku 2023" - czytamy w komunikacie.

Na wyniki spółki i Grupy główny wpływ miały następujące czynniki:

- zbudowany portfel zamówień gwarantujący efektywne wykorzystanie zasobów oraz seryjność produkcji niektórych projektów;

- realizacja istotnej części rocznych przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2023 roku, co wynikało z harmonogramów realizowanych projektów i terminów odbiorów pojazdów przez klienta;

Reklama

- wartość marży na sprzedaży; osiągnięta marża jest pochodną realizacji wolumenu sprzedaży (o ponad 267 mln zł większy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego) oraz struktury produktowej sprzedaży z przewagą przychodów w segmencie lokomotyw elektrycznych. Zwiększenie sprzedaży w stosunku do roku 2022 to również większy wolumen sprzedaży po przekroczeniu progu rentowności działalności, czyli punktu kiedy zostały pokryte koszty stałe, a przychody ponad ten poziom sprzedaży w znacznie większym stopniu budują zysk spółki, wymieniono w materiale.

W ujęciu jednostkowym w 2023 r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 43,4 mln zł, co jest wynikiem wyższym o 70 mln zł w porównaniu do 2022 r.

Ostateczne wyniki spółki i Grupy zostaną przekazane w jednostkowym raporcie rocznym za rok 2023 oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2023, które zostaną opublikowane 19 kwietnia br.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.; wchodzi w skład indeks sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 964 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)