Zysk operacyjny wyniósł 13,47 mln zł wobec 9,46 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 20,07 mln zł wobec 16,01 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. EBITDA skorygowana o niepieniężny koszt programu motywacyjnego wyniosła 22,8 mln zł

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,34 mln zł w 2023 r. wobec 57,33 mln zł rok wcześniej.

"Grupa IMS osiągnęła w 2023 roku przychody ze sprzedaży o 10 mln zł większe niż w roku 2022. Kwota 67,3 mln zł przychodów to rekordowy wynik w 23-letniej historii Spółki i Grupy. EBITDA za 2023 rok wzrosła o 4 mln zł w stosunku do 2022 roku i przekroczyła poziom 20 mln zł, co również jest najlepszym dotychczasowym wynikiem Grupy IMS. Z kolei EBITDA skorygowana o niepieniężny koszt Programu Motywacyjnego IV opartego o akcje IMS S.A. wyniosła 22,8 mln zł. Wpływ na te świetne wyniki ma kilka czynników. Bardzo dobre rezultaty odnotowane zostały we wszystkich segmentach sprzedażowych - każdy z segmentów wzrósł w stosunku do roku 2022" - czytamy w sprawozdaniu zarządu dołączonym do raportu.

Reklama

Spółka podała, że we wszystkich podstawowych segmentach sprzedaży w 2023 r. Grupa IMS odnotowała znaczące wzrosty przychodów: w abonamentach audio i wideo - wzrost o 10%; w usługach reklamowych - wzrost o 10%; w abonamentach aroma - wzrost o 6%; w systemach Digital Signage - wzrost o 14%.

"W opinii zarządu bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięte przez Grupę IMS wyniki miał funkcjonujący w Grupie Program Motywacyjny IV oparty o akcje spółki. Pakiety akcji trafiają do bardzo szerokiego grona managerów, handlowców i wielu innych osób istotnych dla funkcjonowania całej organizacji, stanowiąc świetny bodziec do osiągania ponadprzeciętnych wyników. Warto odnotować, że z trzech dotychczas zrealizowanych programów motywacyjnych opartych o akcje i czwartego będącego w trakcie realizacji (ostatni rok, akcje przyznane za 2023 rok zakończą Program Motywacyjny IV), ok. 70% personelu Grupy IMS stało się właścicielami przydzielonych akcji. W opinii zarządu, tak szeroka dystrybucja akcji do członków zarządów, managerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy IMS będzie miała silne działanie motywacyjne także w nadchodzących latach. W związku z tym, zarząd IMS S.A. nie będzie rekomendował radzie nadzorczej ani walnemu zgromadzeniu przyjmowania następnych programów motywacyjnych opartych o akcje spółki w kolejnych latach. Przy braku programów motywacyjnych w kolejnych latach, począwszy od 2024 roku, z rachunku wyników znikną niepieniężne koszty związane z programem akcyjnym. Koszty te za 2023 rok wyniosły blisko 2,8 mln zł" - czytamy dalej.

Kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na przychody i zyski Grupy IMS są wyniki osiągnięte przez Closer Music, podano.

"CM osiągnęła w 2023 roku przychody ze sprzedaży ponad 5-krotnie większe niż w roku 2022. Osiągnięte już na tym etapie rozwoju wzrosty sprzedaży oraz wyniki finansowe - EBIT, EBITDA i zysk netto - jednoznacznie udowadniają, jak rentowny jest to projekt i jak olbrzymi ma potencjał. Celem zarządu IMS S.A. oraz zarządu CM jest zbudowanie w możliwie krótkim terminie co najmniej kilkudziesięciokrotnie większej skali przychodów, przede wszystkim na terenie USA i Europy Zachodniej oraz osiąganie finalnie wyższych lub nie mniejszych rentowności niż zaprezentowane w tabeli powyżej. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, liczba wysokiej jakości utworów w bibliotekach CM wynosi blisko 10 000 sztuk, co pozwala na szeroką komercjalizację kontentu na całym świecie. CM na bieżąco współpracuje i rozlicza się z ZAiKS i ZPAV, a formuła tego rozliczenia ma charakter rosnących z roku na rok abonamentów. Ten wzrost wynika z większego udziału repertuaru CM w playlistach, zwiększania liczby lokalizacji komercyjnych oraz rozszerzania współpracy z ZAiKS na cały świat. Z kolei wobec przedłużających się rozmów ws. współpracy ze STOART, zarząd CM oraz zarząd IMS S.A. dążyć będą albo do podpisania umowy i rozliczenia należnych CM kwot w II kwartale br. albo do skierowania sprawy na drogę sądową" - napisano w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 5,55 mln zł wobec 3,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)