Zysk operacyjny wyniósł 3,93 mln zł wobec 10,98 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 15,8 mln zł wobec 23,48 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Na wyniki Grupy, pozytywny wpływ miała wycena do wartości godziwej udziałów w spółce SuperScale s.r.o., co skutkowało przeszacowaniem ich wartości w górę o ok. 10 mln zł. Z kolei, negatywnie na wynikach odbiła się aprecjacja złotego względem innych walut. Po wyeliminowaniu wpływu zdarzeń o charakterze jednorazowym skonsolidowana skorygowana EBITDA w 2023 roku wyniosła 18,9 mln zł, zaś skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 4,8 mln zł. W samym segmencie gier mobilnych, wyniki te wyniosły odpowiednio 20,4 mln zł skorygowanej EBITDA i 7,3 mln zł skorygowanego zysku netto. Segment blockchain poprawił swoje wyniki i miał -2,8 mln zł wyniku netto oraz -1,6 mln zł skorygowanej EBITDA" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 245,54 mln zł w 2023 r. wobec 294,04 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Przychody z gier mobilnych

Przychody z gier mobilnych wyniosły 237,7 mln zł przychodów z gier i były o 19% niższe r/r, na co wpływ miały niższe o 43% przychody z gier Hyper-Casual, co wynikało z obserwowanego na rynku spadku dochodowości na rynku reklamy mobilnej. W tym samym czasie stabilne źródło przychodów Grupy stanowiły flagowe, cieszące się stałym zainteresowaniem graczy tytuły Mid-Core: Hunt Royale (75,5 mln zł), Darts Club (29,7 mln zł) oraz Car Driving School Simulator (12,6 mln zł). Przychody z gier Mid-Core i Casual wzrosły w 2023 roku łącznie o 10% do 145,5 mln zł, podano także.

"Motorem naszego wzrostu w poprzednich latach oraz jednym z fundamentów rozwoju zawsze była dywersyfikacja źródeł przychodów i dostosowywanie się do aktualnej sytuacji rynkowej. Pogorszenie koniunktury w reklamie mobilnej w 2022 roku, a tym samym niższa dochodowość kampanii marketingowych sprawiło, że zdecydowaliśmy się mocniej postawić na rozwój produkcji i działalności wydawniczej gier Mid-Core i Casual. Intensywnie rozszerzamy nasz pipeline, co zaowocowało nawiązaniem współpracy z kilkoma doświadczonymi studiami, posiadającymi interesujące produkty na zaawansowanym etapie przygotowania. Rok 2023 zakończyliśmy wynikami słabszymi niż w roku poprzednim, ale był to dla nas ważny okres pod względem operacyjnym, dzięki czemu, 2024 zapowiada się rekordowo bogaty w premiery. W naszym planie wydawniczym na 2024 jest obecnie łącznie ponad 10 tytułów oraz największy z dotychczasowych update Hunt Royale, czyli najbardziej dochodowej gry w historii Grupy BoomBit. Większe skupienie na grach Midcore i Casual nie oznacza, że będziemy wygaszać naszą działalność w segmencie Hyper-Casual. Te gry nadal pozostają naszym ważnym źródłem przychodów i szczególnie cieszy nas poprawa ich wyników ostatnim kwartale 2023 roku oraz na początku bieżącego roku" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

"Miniony rok to także dalszy rozwój drugiego z segmentów naszej działalności - projektów blockchain. Aktywne prowadzenie dwóch różnych projektów w obszarze web3 przez nasze spółki, BoomLand i PlayEmber, zaowocowało w 2023 roku rozpoznaniem przychodów w wysokości 7,8 mln zł. Segment blockchain w dalszym ciągu generuje znaczne koszty, stąd jego negatywny wpływ na wyniki Grupy jest zauważalny, ale też istotnie mniejszy niż w 2022 roku. Plany na rok 2024 przewidują w szczególności wylistowanie tokenu $BOOM na zdecentralizowanej giełdzie krypto oraz emisję tokenu $EMBR" - powiedział także prezes.

Przychody z segmentu projektów blockchain

W 2023 roku Grupa zaczęła osiągać przychody z segmentu projektów blockchain, które wyniosły 7,8 mln zł. Przychody pochodziły ze sprzedanych przez BoomLand NFT do gry Hunters on Chain na kwotę 1,3 mln zł oraz przychodów ze sprzedaży tokenów $BOOM z tytułu zawartych uprzednio umów SAFT na kwotę 3,8 mln zł. Ponadto PlayEmber otrzymał łącznie 2,7 mln zł z grantów od Fundacji NEAR. Kolejny kamień milowy został zrealizowany przez PlayEmber w styczniu 2024 r. co skutkowało rozpoznaniem przychodu na poziomie 1,8 mln zł. Uwzględniając stały grant wynikający z umowy z siecią Immutable, który od lutego 2024 r. otrzymuje BoomLand, w pierwszym kwartale 2024 r. Grupa miała 2,9 mln zł przychodów z projektów blockchain. W całym 2023 roku koszty projektów blockchain wyniosły 14,2 mln zł, czyli 34% więcej niż w roku poprzednim, z czego 9,5 mln zł zostało ujęte w rachunku zysków i strat, czytamy dalej.

"W ramach nowych inicjatyw zapoczątkowanych w 2023 r. i przewidzianych do dalszego rozwoju w 2024 roku planowana jest dalsza komercjalizacja autorskich narzędzi oraz rozwój modułu cross-promo, pozwalającego na wzajemne reklamowanie gier Grupy BoomBit oraz gier jej partnerów. Założone w 2023 roku joint venture Mobile Esports, które rozwija platformę free-to-play, oferującą użytkownikom uczestnictwo w rozgrywkach z rzeczywistymi nagrodami także może stać się interesującym, alternatywnym kanałem pozyskiwania użytkowników" - napisano także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 12,45 mln zł wobec 15,83 mln zł zysku rok wcześniej.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2019 r.

(ISBnews)