Zysk operacyjny wyniósł 7,53 mln zł wobec 6,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 171,94 mln zł w III kw. r.obr. 2023/2024 wobec 158,82 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. r.obr. 2023/2024 (lipiec 2023 - marzec 2024) spółka miała 44,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 51,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 716,93 mln zł w porównaniu z 683,91 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 102,59 mln zł wobec 106,21 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

Wzrost dynamiki wolumenu sprzedaży Grupy Ambra

"W trzecim kwartale roku obrotowego 2023/2024 dynamika wzrostu wolumenu sprzedaży Grupy Ambra była wyraźnie wyższa niż w poprzednich okresach i wyniosła 6,5%. Wzrost wartości sprzedaży w tym okresie był tylko nieznacznie szybszy, a jego dynamika wynosiła 8,3%. Na rynku polskim pozytywnie na dynamikę sprzedaży wpłynął wcześniejszy niż w roku ubiegłym termin Wielkanocy. Efekt ten został częściowo skompensowany późniejszym terminem tych świąt w Rumunii" - czytamy w raporcie.

"Łączny organiczny wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy Ambra za trzeci kwartał 2023/2024 r. wyniósł 9,2%. Pozytywny wpływ akwizycji wyniósł 2,9 punktu procentowego i został w tej samej kwocie skompensowany przez negatywny wpływ różnic kursowych" - czytamy dalej.

Poprawa rentowności marży brutto ze sprzedaży

Spółka zwróciła uwagę na poprawę rentowności marży brutto ze sprzedaży przy jednoczesnym silnym wzroście kosztów dystrybucji. W rezultacie rentowność marży netto na sprzedaży przekroczyła nieznacznie, tj. o 0,5 punktu procentowego poziom analogicznego kwartału roku ubiegłego.

"W trzecim kwartale roku obrotowego 2023/2024 wydatki inwestycyjne Grupy Ambra wyniosły 10,5 mln zł i były o 4,3 mln zł wyższe w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego. Obejmowały one głównie kontynuację inwestycji w zakładach produkcyjnych Grupy w Woli Dużej i Bukareszcie oraz wydatki na wymianę systemu ERP" - napisano też w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. 2023/2024 wyniósł 41,33 mln zł wobec 41,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Ambra to największy w Polsce producent, importer i dystrybutor win. Spółka jest notowana na GPW od połowy 2005 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)