"Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 3 miesiące 2024 roku wyniósł 2 044 mln zł i był o 590 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie 2023 roku.

Zmiana zysku netto była determinowana przez:

1) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 6 843 mln zł (wzrost o 1 298 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 1 005 mln zł, przy wzroście wyniku z tytułu prowizji i opłat o 175 mln zł i wzroście wyniku pozostałego o 118 mln zł r/r,

Reklama

2) pogorszenie o 347 mln zł wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości głównie w efekcie wyższego o 371 mln zł kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych,

3) wyższe o 194 mln zł koszty działania, w efekcie wyższych świadczeń pracowniczych o 148 mln zł, amortyzacji o 25 mln zł oraz kosztów regulacyjnych o 16 mln zł" - czytamy w raporcie.

Bank podkreślił w prezentacji wynikowej, że w I kw. br. odnotował 2 mld zł raportowanego zysku netto, zaś 3,3 mld zł zysku - po wyłączeniu rezerw CHF.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5 192 mln zł wobec 4 187 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 278 mln zł wobec 1 103 mln zł rok wcześniej.

Główne wskaźniki efektywności finansowej, kosztu ryzyka i adekwatności kapitałowej

"Wyniki osiągnięte przez Grupę w ciągu 3 miesięcy 2024 roku przełożyły się na następujące poziomy głównych wskaźników efektywności finansowej, kosztu ryzyka i adekwatności kapitałowej:

• rentowność kapitału mierzona wskaźnikiem ROE w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 13,9% (+4,3 pkt proc. r/r),

• marża odsetkowa liczona w ujęciu rocznym (z wyłączeniem wpływu 'wakacji kredytowych') wyniosła 4,44% (+0,41 pkt proc. r/r),

• efektywność działania mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 30,7% (-12,6 pkt proc. r/r),

• koszt ryzyka kredytowego w ujęciu rocznym na koniec marca 2024 roku wyniósł (-)0,48% i ukształtował się na takim samym poziomie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego,

• łączny współczynnik kapitałowy ukształtował się na poziomie 18,2% i w porównaniu do końca marca 2023 roku obniżył się o 0,4 pkt proc., a współczynnik kapitału podstawowego T1 wyniósł 17,4% i pozostał na tym samym poziomie" - czytamy dalej w raporcie.

Aktywa banku PKO BP

Aktywa razem banku wyniosły 496,99 mld zł na koniec I kw. 2024 r. wobec 501,52 mld zł na koniec poprzedniego roku.

"W efekcie działań podejmowanych w I kwartale 2024 roku nastąpił wzrost skali działania w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy niewielkim spadku sumy bilansowej w odniesieniu do końca 2023 roku:

• suma aktywów osiągnęła poziom około 497 mld zł, co oznacza wzrost o 53 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz spadek o 5 mld zł w porównaniu do końca 2023 roku,

• depozyty klientów wyniosły 393 mld zł, co oznacza wzrost o 43 mld zł w porównaniu do stanu na koniec marca 2023 roku (w efekcie wzrostu depozytów bankowości detalicznej i prywatnej) oraz spadek o 7 mld zł w odniesieniu do stanu na koniec grudnia 2023 roku (na skutek spadku depozytów korporacyjnych),

• finansowanie udzielone klientom wyniosło około 268 mld zł i wzrosło o 16 mld zł w ujęciu rocznym (głównie w efekcie wzrostu kredytów złotowych bankowości hipotecznej oraz finansowania udzielonego podmiotom gospodarczym, zwłaszcza w formie emisji obligacji oraz leasingu, przy spadku kredytów walutowych bankowości hipotecznej m.in. w efekcie spłacalności, zawartych ugód i zwiększenia rezerw na ryzyko prawne, co wpływa na obniżenie wartości bilansowej brutto tych kredytów) oraz wzrosło o blisko 6 mld zł w stosunku do końca grudnia 2023 roku (na co wpływ miał przede wszystkim wzrost finansowania udzielonego w segmencie bankowości hipotecznej),

• portfel bankowy i handlowy papierów wartościowych wyniósł 177 mld zł, tj. wzrósł o 46 mld zł w odniesieniu do końca marca 2023 roku oraz spadł o około 3 mld zł w stosunku do końca grudnia 2023 roku" - napisano dalej.

W I kwartale 2024 roku grupa kapitałowa banku zwiększyła liczbę klientów o ponad 241 tys. r/r do blisko 12 mln, głównie w segmencie klientów detalicznych, oraz liczbę obsługiwanych rachunków bieżących o blisko 186 tys. sztuk r/r do ponad 9,3 mln szt.

Sprzedaż kredytów mieszkaniowych

Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wzrosła o ponad 5 mld zł r/r i w I kwartale br. wyniosła blisko 8 mld zł, co stanowiło 30,4% udziału w rynku nowej sprzedaży.

"Na 31 marca 2024 roku grupa kapitałowa banku posiadała wysoki udział w rynku kredytów i oszczędności (na poziomie odpowiednio 18,3% i 20,9%) i zajmowała pozycję lidera rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych z udziałem w rynku w wysokości 20,1%" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 1 766 mln zł wobec 1 256 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 501,5 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)