Jak wskazano w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, "miasta powyżej 20 tys. mieszkańców zostaną zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA)". Dodano, że wnioski i rekomendacje z opracowanych MPA będzie należało uwzględniać w sporządzanych strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Celem projektowanej ustawy, jak wskazano, jest wprowadzenie rozwiązań służących "wzmocnieniu klimatycznego wymiaru polityki miejskiej", w szczególności wzmocnienie aspektów transformacji ekologicznej miast. "Projektowane rozwiązania wpisują się w szerokie spektrum działań realizowanych przez Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju" - czytamy.

Jak podkreślono, zwiększenie zdolności adaptacyjnych do negatywnych skutków zmian klimatu oraz wspieranie odporności na zmiany klimatu "jest jednym z najważniejszych elementów światowej, europejskiej i polskiej polityki klimatycznej".

Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu przewiduje też "uwzględnianie komponentu adaptacyjnego w polityce rozwoju województwa", poprzez zobowiązanie samorządu województwa do tworzenia warunków dla prowadzenia działań na rzecz adaptacji sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu.

Reklama

Proponuje się też wprowadzenie obowiązku przeznaczania co najmniej 30 proc. środków zaplanowanych ustawowo do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego na ochronę środowiska miejskiego. Resort klimatu i środowiska zakłada, że obowiązek ten będzie dotyczył tylko gmin o statusie miasta na prawach powiatu, "które aktualnie są zobowiązane do tworzenia budżetu obywatelskiego oraz do wydatkowania na ten cel co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu".

"Projektowana ustawa przewiduje rozwiązanie problemu zbyt małego zaangażowania mieszkańców w kwestie związane z ochroną środowiska miejskiego oraz niewystarczającej wysokości środków finansowych przeznaczanych na działania środowiskowe w miastach" - wyjaśniono.

Założono uwzględnianie przez miasta powyżej 20 tys. mieszkańców, w planowaniu przestrzennym, działań zmniejszających wrażliwość na zmiany klimatyczne.

Według autorów projektu efektem wprowadzanych zmian będzie m.in. wzrost powierzchni obszarów zieleni, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury i rozwiązań opartych na przyrodzie, które przyczyniają się do wzrostu komfortu życia ludzi, a także przeciwdziałanie i zapobieganie zjawisku suszy oraz powodzi.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2021 r. (PAP)

autor: Magdalena Jarco