Stopa bezrobocia w Polsce od czterech miesięcy utrzymuje się na stałym poziomie 5 proc. W październiku liczba zarejestrowanych wyniosła 770,4 tys., z czego nieco ponad 53 proc. (411,9 tys.) stanowiły kobiety.

Długotrwale bezrobotni

Liczba osób, w przypadku których bezrobocie ma charakter długotrwały, sukcesywnie spada. Z najnowszych danych wynika, że 377,1 tys. osób (czyli prawie 49 proc. ogólnej liczby bezrobotnych) dotkniętych jest bezrobociem o charakterze długotrwałym. To o 41,5 tys. mniej niż przed rokiem.

Reklama

W październiku ponad 38 proc. wszystkich bezrobotnych (297,6 tys.) pozostaje bez pracy dłużej niż rok, to o 2,4 tys. mniej niż w poprzednim miesiącu, i o 39-6 tys. mniej niż w październiku ubiegłego roku.

Liczba nowych bezrobotnych

W październiku liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 113,8 tys. w październiku 2023 r. wobec 117,4 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Bezrobocie według wieku

Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku średnim. Nieco ponad jedna czwarta bezrobotnych (197,4 tys.) to osoby w wieku 35-44 lat. Drugą najliczniejszą grupę (184,9 tys., czyli 24 proc.) stanowili bezrobotni w wieku 25-34 lat. Kolejną najliczebniejszą grupę tworzą osoby w przedziale wiekowym 45-54 lat. W tej grupie wiekowej bez pracy było 158,5 tys. osób, czyli co piąty bezrobotny.

Najmniej bezrobotnych jest w grupach najstarszych i najmłodszych pracowników. Bezrobotni w wieku powyżej 55 lat stanowili 16,5 proc., a najmłodsi (poniżej 24 roku życia) - 13,3 proc. ogólnej liczby osób pozostających bez pracy.

Bezrobocie według wykształcenia

Dane GUS zdają się potwierdzać tezę, że wykształcenie daje większe możliwości zatrudnienia. W październiku największą grupę bezrobotnych (199 tys.) stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym. Niewiele mniejsza grupa (188,4 tys.) to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Jak się okazuje, najlepiej na rynku pracy radzą sobie osoby z wykształceniem średnim. Absolwenci liceów ogólnokształcących stanowili tylko 12,5 proc. ogólnej liczby bezrobotnych.

Stopa bezrobocia według BAEL

Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 2,7 proc. w III kw. 2023 r. wobec 2,6 proc. w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Osoby bezrobotne stanowiły w III kwartale 2023 r. 2,7 proc. ludności aktywnej zawodowo w wieku 15-89 lat. Natężenie bezrobocia (mierzone stopą bezrobocia) w porównaniu z poprzednim kwartałem zwiększyło się o 0,1 pkt proc., a w skali roku zmniejszyło o 0,2 pkt proc. Stopa bezrobocia była na tym samym poziomie wśród mężczyzn i kobiet i wyniosła po 2,7 proc." - czytamy w komunikacie.