"Zmiana PDP w I kwartale 2020 r. była wypadkową:

- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 55.218,7 mln zł (+6,1%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 55.081,1 mln zł (+6,1%),

- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 688 mln zł (-0,8%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 847,1 mln zł (-1,1%),

- wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 2,2 mln zł (+3,8%)" - czytamy w komunikacie.

Na koniec I kwartału 2020 r. udział długu zagranicznego w PDPwyniósł 28,8%, co oznaczało wzrost o 1,1 pkt proc. w porównaniu z końcem 2019 r. Wzrost udziału długu zagranicznego był głównie wynikiem osłabienia złotego i wzrostu długu SP nominowanego w walutach obcych, podał też resort."Na zmianę wysokości długu EDP w I kwartale 2020 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim:

- wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego o 1.626,6 mln zł,

- zmiana stanu konsolidacji wzajemnych zobowiązań jednostek sektora, w tym: skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych (-642,1 mln zł) oraz depozytów na rachunku MF i SPW posiadanych przez fundusze umiejscowione w BGK (-155,7 mln zł), co spowodowało wzrost długu EDP w wyniku spadku konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora,

- wzrost zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (1.351,7 mln zł),

- pomniejszająco na dług EDP, w stosunku do PDP, wpłynęło zwiększenie wartości zobowiązań wymagalnych (o 251,1 mln zł)" - czytamy dalej.