Jak czytamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów, projektowana nowela ustawy o podatku od towarów i usług oraz Prawa bankowego ma wprowadzić rozwiązania uproszczające rozliczania podatku od towarów i usług – pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT); przepisy doprecyzowujące i uzupełniające w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług, a także zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).

Zgodnie z informacją, rząd planuje przyjęcie wskazanych zmian w trzecim kwartale br.

Reklama

W ramach pakietu Slim VAT zakłada się m.in. wydłużenie z 2 do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów oraz wydłużenie czasu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie - odliczanie na dotychczasowych zasadach, tj. do 3 okresów rozliczeniowych.

Twórcy przepisów proponują też tzw. spójne kursy walut. Chodzi, jak czytamy, o dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania umożliwiającego stosowanie do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej "przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał)".

Pakiet Slim VAT ma też umożliwić odliczanie "podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży", podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł. Proponuje się też zniesienie konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus.

Z kolei pakiet zmian o charakterze doprecyzowującym i upraszczającym zawiera np. zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej (WIS). Ich celem jest "dopracowanie i uzupełnienie systemu WIS jako całości, tj. wprowadzenie 3-letniego okresu ważności WIS (art. 42ha), wprowadzenie ograniczenia ochrony, jaką zapewnia WIS podatnikowi w przypadku, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa (art. 42ca), umożliwienie otrzymywania przez podatników WIS dla towarów klasyfikowanych w ustawie o VAT według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – np. dla towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności".

Jak czytamy, dodanie art. 109 ust. 3l spowoduje, że wyeliminowane zostaną sytuacje "pozostawania przez organy równoległe w dwóch procedurach – jednej regulowanej Ordynacją podatkową (najczęściej czynności sprawdzające, w których zidentyfikowano błąd) i drugą regulowaną k.p.a. (wezwanie do usunięcia błędu i decyzja o nałożeniu kary)".

Natomiast w ramach zmiany w zakresie Tax Free (wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE) obecnie obowiązująca procedura wystawiania, potwierdzania i rozliczania dokumentów TAX FREE ma być realizowana za pośrednictwem elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE. Mają być one rejestrowane w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi dokumentów, będących podstawą dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym, na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC).

"Proponuje się także wprowadzenie obowiązku stosowania kas online przez sprzedawców uczestniczących w systemie zwrotu podatku podróżnym" - wskazano.

Projekt zawiera też zmiany w ustawie Prawo bankowe. W zakresie tej ustawy twórcy rozwiązań proponują m.in. zmiany o charakterze techniczno-legislacyjnym mające na celu "uniknięcie stosowania definicji nawiasowej w przypadku stosowania pojęcia +rachunek techniczny+”.

Twórcy noweli proponują też zmianę polegającą na "możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych".