"PKB ma wzrosnąć o 4,9 proc., co oznacza wzrost w stosunku do dotychczasowej ustawy budżetowej o 0,9 proc. Inflacja ma wynieść w ujęciu średniorocznym 4,3 proc. (1,8 proc. w dotychczasowej ustawie budżetowej)" - czytamy w komunikacie.

Dochody budżetu państwa w 2021 r. zostały zaplanowane na poziomie prawie 483 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej było to 404,5 mld zł), a wydatki budżetu państwa wyniosą 523,4 mld zł (dotychczas 486,8 mld zł).

Wpływy z PIT mają wynieść 71,3 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej było zaplanowanych 69,3 mld zł), wpływy z CIT mają wynieść 49,5 mld zł (dotychczas 37,1 mld zł), wpływy z VAT mają wynieść 214,5 mld zł (dotychczas 181 mld zł), a wpływy podatkowe ogółem mają wynieść 424,8 mld zł (dotychczas planowano 369,1 mld zł).

Reklama

Deficyt w 2021 r. ma wynieść 40,4 mld zł (82,3 mld zł w dotychczasowej ustawie budżetowej). Nowelizacja budżetu na 2021 r. została przygotowana z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej. W tym i w kolejnym roku będziemy mieli do czynienia z tzw. generalną klauzulą wyjścia, ogłoszoną przez Komisję Europejską, zawieszającą unijne reguły fiskalne i pozwalającą na zwiększone wydatki.

"W 2023 r. będziemy wracać do unijnych i krajowych reguł fiskalnych. Wyższe wydatki związane z walką z konsekwencjami COVID-19 powinny naturalnie wygasać. Będzie to ograniczało nasz deficyt i przy prognozowanym dla Polski wzroście gospodarczym będzie przyczyniało się do redukcji zadłużenia do PKB" - napisano w komunikacie.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy okołobudżetowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (ustawa okołobudżetowa) - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

Jak podano w komunikacie, jeszcze w 2021 r., w ramach nowelizacji budżetu państwa, rząd chce zwiększyć środki na wsparcie dla samorządów, drogi i koleje oraz osoby z niepełnosprawnościami. Więcej pieniędzy zostanie także przeznaczonych m.in. na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, inwestycje w nauce wyższej czy kulturę.

Dodatkowe wsparcie przewidziane zostało na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zwiększenia finansowania zadań służących poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz nowych programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON.

Większe środki zostaną przeznaczone na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Środki z dokapitalizowania PKP PLK SA zostaną przeznaczone na realizację zadań ujętych w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r.

Wsparcie otrzymają jednostki samorządu terytorialnego, m.in. na zadania inwestycyjne dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację. Dodatkowe środki przyczynią się do zmniejszenia różnic w standardach życia w miastach i na obszarach wiejskich.

Zasilony zostanie m.in. Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej oraz Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Podwyższony zostanie kapitał zakładowy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w celu lepszego promowania polskiej gospodarki za granicą.

Dodatkowe wsparcie finansowe przewidziane zostało dla Centralnego Ośrodka Sportu oraz dla uczelni i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu będzie mógł zasilić Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.

Umożliwione zostanie zwiększenie wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, takich jak: agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz innych państwowych osobach prawnych należących do sektora finansów publicznych.

Utworzony zostanie dodatkowy fundusz motywacyjny w państwowych jednostkach budżetowych, z którego będą mogły być wypłacane specjalne dodatki pracownikom sfery budżetowej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

"Jednocześnie nie zakładamy silniejszej konsolidacji fiskalnej. Za radą MFW i OECD, nie zamierzamy zbyt szybko zacieśniać polityki fiskalnej, aby nie zmniejszyć wzrostu gospodarczego. Zakładamy, że przestrzeń budżetowa w 2023 r. w relacji do PKB będzie cały czas większa niż przed pandemią. Nie wykluczone również, że dojdzie do korekty unijnych reguł fiskalnych, co może pociągnąć za sobą korektę tych krajowych. Uważamy, że warto stworzyć dodatkową przestrzeń na wydatki inwestycyjne, bo obecny kształt reguł fiskalnych w UE doprowadził do silnej zapaści w tym obszarze w wielu europejskich krajach" - dodano.

Jak informuje CIR w 2021 r. rząd będzie nadal wspierał wzrost gospodarczy Polski – ze szczególnym naciskiem na inwestycje – przy równoczesnym zmniejszeniu deficytu – z planowanych 82,3 mld zł do 40,4 mld zł, czyli o ponad połowę.

Rząd zdecydował też, że JST otrzymają dodatkowe środki w wysokości 12 mld zł, z czego 8 mld zł na realizacje zadań własnych, a 4 mld zł na inwestycje dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację.

Ponadto wydatki na drogi i kolej zostaną zwiększone o ok. 10,1 mld zł, w tym na drogi o ponad 3,6 mld zł, a na kolej o 6,4 mld zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzyma dodatkowo 800 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

O ok. 650 mln zł zostaną zwiększone środki m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz na pomoc finansową udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producenta świń w związku z walką z ASF. Wsparcie otrzymają także jednostki realizujące zadania w obszarze rolnictwa.

Środki na służbę zdrowia zostaną zwiększone o 1 mld zł, w tym 800 mln zł na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na bieżące funkcjonowanie oraz na inwestycje Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zapewnionych zostanie dodatkowo 2,2 mld zł.

Na inwestycje w szkolnictwie wyższym i nauce zostanie przeznaczony dodatkowy 1 mld zł. Wzmocni to sektor badań naukowych i edukacji w szkolnictwie wyższym oraz da impuls inwestycjom pocovidowym.

O ok. 672 mln zł zostaną zwiększone środki na realizację priorytetowych zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

Ok. 2,7 mld zł zostanie przeznaczone na fundusz motywacyjny dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Środki te będą mogły być wykorzystane w 2021 i 2022 r.

Dodano, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma wynieść 5 tys. 548 zł (5 tys. 259 zł w dotychczasowej ustawie budżetowej).