Rzeczywista konsumpcja prywatna (AIC, Actual Individual Consumption) jest miarą dobrobytu materialnego gospodarstw domowych. Na podstawie zrewidowanych parytetów siły nabywczej oraz najnowszych danych dotyczących PKB i liczby ludności za 2019 r., czyli na rok przed wybuchem pandemii koronawirusa, AIC na mieszkańca wyrażone w normach siły nabywczej (PPS) w Unii Europejskiej (UE) wahało się od 58 proc. w Bułgarii do 135 proc. w Luksemburgu średniej dla 27 państw członkowskich.

Dziewięć państw członkowskich odnotowało w 2019 r. AIC na mieszkańca powyżej średniej UE. Najwyższy poziom w UE odnotowano w Luksemburgu, 35 proc. powyżej średniej, przed Niemcami (22 proc. powyżej). Za nimi uplasowały się Austria, Dania, Belgia, Holandia, Finlandia, Francja i Szwecja z poziomami od 9 do 18 proc. powyżej średniej UE.

Wskaźnik AIC na mieszkańca w trzynastu państwach członkowskich znajdował się między średnią UE, a 25 proc. poniżej. We Włoszech, Irlandii, na Cyprze, Litwie i w Hiszpanii poziomy te były o 10 proc. lub mniej poniżej średniej UE, natomiast w Portugalii, Czechach, na Malcie i Słowenii od 10 proc. do 20 proc. poniżej.

Polska wraz z Rumunią, Grecją i Estonią były w grupie państw, w których konsumpcja per capita wyrażona w parytecie siły nabywczej zawarta była w przedziale od 20 proc. do 25 proc. poniżej średniej Wspólnoty. W Polsce wydatki na konsumpcję uwzględniające parytet siły nabywczej na poziome 79 proc. średniej plasują nas na 19. pozycji wśród państw wspólnoty, ex aequo z Rumunią.

Pięć państw członkowskich odnotowało AIC na mieszkańca o ponad 25 proc. poniżej średniej UE. Łotwa, Słowacja, Węgry i Chorwacja od 25 do 35 proc. poniżej, podczas gdy Bułgaria miała AIC na mieszkańca 42 proc. poniżej średniej UE.

Produkt Krajowy Brutto (PKB) na mieszkańca, będący miarą aktywności gospodarczej, również wykazuje znaczne różnice między państwami członkowskimi UE.

W 2019 roku PKB na mieszkańca wyrażony w PPS wahał się od 53 proc. średniej UE w Bułgarii do 260 proc. w Luksemburgu. Dziesięć państw członkowskich odnotowało w 2019 r. poziom PKB na mieszkańca powyżej średniej UE. Niestety w tej grupie nie było Polski. Eurostat podał, że w ubiegłym roku PKB per capita w PPS w Polsce było na poziomie 73 proc. średniej UE, co wśród wszystkich państw UE plasuje nas na 20. pozycji razem z Węgrami.