Na stronach RCL w piątek opublikowany został projekt noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Na razie nie ma on treści, ale z dołączonego wykazu prac legislacyjnych rządu wynika, że będzie on dotyczył wzmocnienia udziału społeczeństwa w procesie wydawania zezwoleń dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Projektowane przepisy to pokłosie tzw. uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej z marca 2019 roku ws. niezgodności polskich przepisów z prawem europejskim dotyczącym udziału społeczeństwa w postępowaniach dotyczących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Reklama

"Projekt ma na celu zapewnienie możliwie pełnego dostępu zainteresowanej społeczności do wymiaru sprawiedliwości w procesie inwestycyjnym prowadzonym dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przez wprowadzenie do ustawy ooś (ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - PAP) rozwiązań rozszerzających uprawnienia stron postępowania i organizacji ekologicznych względem decyzji środowiskowej oraz rozszerzających uprawnienia organizacji ekologicznych względem decyzji następczych, tj. decyzji inwestycyjnych względem których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej" - wyjaśniono w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Z zamieszczonej informacji wynika, że nowe rozwiązania prawne składać się będą z trzech elementów.

Pierwszym z nich jest zastosowanie środków tymczasowych w postępowaniu ws. wydania decyzji środowiskowej. Jak wytłumaczono, w projekcie przewidziano możliwość wnioskowania o zastosowanie środków tymczasowych wraz z możliwością złożenia skargi do sądu na etapie postępowania odwoławczego od decyzji środowiskowej.

Drugim elementem będzie zastosowanie środków tymczasowych w postępowaniu inwestycyjnym. W wykazie czytamy, że chodzi o wprowadzenie do prawa szczególnej przesłanki, dającej wojewódzkim sądom administracyjnym podstawę do wstrzymania na wniosek skarżącego decyzji środowiskowej. "Wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej będzie skutkowało koniecznością zawieszenia postępowania w sprawie decyzji inwestycyjnej" - podkreślono.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie, sąd administracyjny będzie musiał rozpatrzeć wniosek ws. wstrzymania decyzji środowiskowej w ciągu 30 dni. "W przypadku wstrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sąd powinien rozpoznać skargę na tę decyzję w terminie 6 miesięcy od jej wpływu. Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny powinien rozpoznać zażalenie na postanowienie WSA w przedmiocie wstrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie 2 miesięcy od dnia wpływu zażalenia w tej sprawie" - dodano.

KPRM informuje ponadto, że wystąpienie przez skarżącego z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji będzie możliwe jedynie wraz ze złożeniem skargi do sądu. Projekt zakładać też będzie, że możliwość wnoszenia o wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej będzie przysługiwać wszystkim podmiotom mającym aktualnie uprawnienie do złożenia skargi do sądu administracyjnego - stronom, uczestnikom na prawach stron, organizacjom społecznym i ekologicznym.

Trzecim elementem przyszłej noweli będzie prawo do wnoszenia odwołań od decyzji inwestycyjnych, a w następnej kolejności – skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych na takie decyzje w zakresie ich niezgodności z decyzją środowiskową, które przysługiwać będą organizacjom społecznym. Nowe przepisy określą też warunki jakie będzie musiała spełnić taka organizacja, aby przysługiwało jej prawo wniesienie odwołania.