Decyzja EBC ws. stóp procentowych

Decyzja była zgodna z oczekiwaniami ankietowanych przez agencję Bloomberg. Ostatniej podwyżki stóp proc. bank centralny strefy euro dokonał we wrześniu 2023 r. EBC dokonał ostatniej obniżki stóp we wrześniu 2019 r., gdy obniżył stopę depozytową o 10 pb. do -0,5 proc. W obecnym cyklu zacieśniania EBC podniósł stopy proc. o 450 pb.

Reklama

"Rada Prezesów postanowiła obniżyć trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych. W związku z tym stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym zostaną obniżone, odpowiednio, do 4,25 proc., 4,50 proc. i 3,75 proc., ze skutkiem od 12 czerwca 2024 r." - napisano w komunikacie.

"Jak wynika z aktualnej oceny perspektyw inflacji, dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej, zasadne jest zmniejszenie obecnie stopnia restrykcyjności polityki pieniężnej po dziewięciu miesiącach utrzymywania stóp na stałych poziomach. Od posiedzenia Rady Prezesów z września 2023 inflacja obniżyła się o ponad 2,5 pp., a perspektywy inflacji wyraźnie się poprawiły. Niższa jest także inflacja bazowa, co wzmacnia oznaki osłabienia się presji cenowej, a oczekiwania inflacyjne obniżyły się w każdym horyzoncie. Pod wpływem polityki pieniężnej warunki finansowania pozostawały zaostrzone. Przez tłumienie popytu i utrzymywanie mocnego zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych istotnie przyczyniło się to do powrotu inflacji do niższego poziomu" - dodano.

EBC podał, że Rada Prezesów nie deklaruje z góry określonej ścieżki dla stóp proc.

"Rada Prezesów jest zdeterminowana w dążeniu do tego, by inflacja szybko powróciła do średniookresowego docelowego poziomu 2 proc. Podstawowe stopy procentowe pozostaną wystarczająco restrykcyjne tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia tego celu. Rada Prezesów będzie w dalszym ciągu ustalać odpowiedni stopień i czas trwania restrykcyjności w oparciu o dane i na bieżąco z posiedzenia na posiedzenie. W szczególności decyzje Rady Prezesów w sprawie stóp procentowych będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów nie deklaruje z góry określonej ścieżki stóp" - napisano w komunikacie.

Prognozy inflacji

EBC podniósł prognozy inflacji na 2024 r. i 2025 r.

"Jednocześnie, mimo poprawy sytuacji w ostatnich kwartałach, wewnętrzna presja cenowa pozostaje silna w warunkach podwyższonej dynamiki płac, a inflacja prawdopodobnie utrzyma się powyżej celu przez znaczną część przyszłego roku. W porównaniu z projekcjami z marca najnowsze projekcje ekspertów Eurosystemu dotyczące zarówno inflacji ogółem, jak i inflacji bazowej zostały zrewidowane w górę na 2024 r. i 2025 r. Obecnie eksperci oceniają, że inflacja ogółem wyniesie średnio 2,5 proc. w 2024 r., 2,2 proc. w 2025 r. i 1,9 proc. w 2026 r. Inflacja z wyłączeniem cen energii i żywności według projekcji ekspertów wyniesie średnio 2,8 proc. w 2024 r., 2,2 proc. w 2025 i 2,0 proc. w 2026 r. Wzrost gospodarczy zgodnie z oczekiwaniami przyspieszy do 0,9 proc. w 2024 r., 1,4 proc. w 2025 r. i 1,6 proc. w 2026 r." - podano.

Program PEPP

EBC podtrzymał zakończenie reinwestycji w ramach programu PEPP z końcem 2024 r.

"Rada Prezesów potwierdziła dziś również, że w drugim półroczu będzie zmniejszać zasoby papierów wartościowych nabytych przez Eurosystem w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) średnio o 7,5 mld euro miesięcznie. Zasady zmniejszania portfela PEPP będą zasadniczo zgodne z tymi stosowanymi w przypadku programu skupu aktywów (APP). (...) Portfel programu APP jest zmniejszany w określonym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje już spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych" - napisano.

"Do końca czerwca 2024 Rada Prezesów będzie nadal w całości reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu PEPP. W drugim półroczu będzie zmniejszać portfel PEPP średnio o 7,5 mld euro miesięcznie. Rada Prezesów planuje wygaszenie reinwestycji w ramach programu PEPP z końcem 2024 r. Przy reinwestowaniu spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela PEPP Rada Prezesów będzie nadal stosować elastyczne podejście, by przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej" - dodano.

Działania EBC

Bank centralny strefy euro powtórzył, że jest gotowy dostosować wszystkie swoje narzędzia polityki monetarnej do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego.

"Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie instrumenty w ramach swojego mandatu, by doprowadzić do powrotu inflacji do docelowego poziomu 2 proc. w średnim okresie i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej. Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji, który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, niekontrolowanej dynamice rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat w zakresie utrzymania stabilności cen” – napisał EBC w komunikacie.

Program TLTRO

EBC podał, że będzie monitorować wpływ programu TLTRO na nastawienie w polityce monetarnej.

"W miarę jak banki będą spłacać kwoty pożyczone w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe i ich bieżące spłaty przyczyniają się do kształtowania nastawienia polityki pieniężnej” – napisano.

Kurs euro

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro rośnie o 0,14 proc. wobec dolara do 1,0883. Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 5 pb. do 2,56 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 17-18 lipca.

KOMENTARZE

PIE: To początek cyklu luzowania polityki pieniężnej

Obniżka stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego oznacza początek cyklu luzowania polityki pieniężnej - ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. EBC obniżył w czwartek stopy procentowe o 25 pkt bazowych, refinansową do 4,25 proc., a depozytową do 3,75 proc.

Jak ocenia starszy analityk w zespole makroekonomii PIE Sebastian Sajnóg, decyzja kończy ośmiomiesięczny okres stabilizacji i oznacza rozpoczęcie cyklu luzowania polityki pieniężnej w strefie euro, a cykl obniżek będzie kontynuowany jeszcze w tym roku. Głównym argumentem wspierającym decyzję jest spadająca inflacja, a oczekiwania konsumentów w strefie euro pozostają niskie - dodał Sajnóg.

Jak przypomina PIE, ekonomiści ankietowani przez Focus Economics spodziewają się dalszych obniżek stóp procentowych w najbliższych miesiącach i prognozują, że do końca bieżącego roku stopy zostaną obniżone o 100 pkt bazowych, a cykl ten będzie kontynuowany również w 2025 r.

Głównym powodem decyzji EBC jest niska inflacja - podkreśla analityk PIE. W kwietniu inflacja w strefie euro wzrosła z 2,4 proc. do 2,6 proc. Konsensus prognoz wskazuje jednak, że średnioroczna inflacja wyniesie 2,4 proc. w porównaniu do 5,4 proc. rok wcześniej.

W ocenie PIE polityka pieniężna pozostanie stosunkowo restrykcyjna, a poziom stóp procentowych nadal będzie przewyższał poziom inflacji. Pomimo zaskoczeń w ubiegłych miesiącach, inflacja pozostaje pod kontrolą - zaznaczył Sajnóg.

Instytut przypomina, że EBC prognozuje, iż tempo wzrostu negocjowanych wynagrodzeń pozostanie wysokie i będzie oscylowało koło 4,3 proc. rocznie. Mimo to, presja płacowa słabnie, część wzrostów to również rekompensata dla utraconej siły nabywczej wynagrodzeń w poprzednich latach. Takie wyniki sugerują lekkie przekraczanie celu EBC. Dodatkowo najnowsze badania wskazują również, że oczekiwania inflacyjne wśród konsumentów wyraźnie się obniżyły - wskazuje analityk Instytutu.(PAP)