W postępowaniu upadłościowym następuje likwidacja majątku. Upadłość likwidacyjna polega na zbyciu majątku upadłego wchodzącego w skład masy upadłości i zaspokojeniu wierzycieli z uzyskanych w ten sposób funduszy.

W trakcie postępowania upadłościowego podmiot upadły jest pozbawiony prawa zarządu i dysponowania swoim majątkiem i zobowiązany jest wskazać i wydać swój majątek syndykowi.

Fundusze uzyskane ze zbycia masy dzielone są między wierzycieli na podstawie planu podziału. Kolejność i wysokość zaspokojenia wierzycieli określa ustawa. Zakończenie procesu upadłościowego stwierdza sąd po dokonaniu wszystkich czynności związanych z procesem. Dopiero po zakończeniu wszystkich czynności podmiot upadły odzyskuje prawo do dysponowania majątkiem.

Zobacz też: