Projekt rozporządzenia Rady Ministrów, którego wnioskodawcą jest MSWiA, w sprawie "określenia państw, których obywatelom ubiegającym się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przy ustalaniu wysokości miesięcznych środków finansowych nie odlicza się środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zamieszkania" w środę wieczorem został zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

"Zaproponowane w projekcie rozwiązanie ma na celu ułatwienie uzyskania przez obywateli Białorusi wizy oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, w celu prowadzenia badań naukowych, w celu mobilności długoterminowej naukowca, w celu odbycia stażu albo udziału w programie wolontariatu europejskiego" – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Wyjaśniono w nim, że w trakcie postępowania administracyjnego w takich sprawach przy ustalaniu wysokości miesięcznych środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania, które jest obowiązany posiadać cudzoziemiec ubiegający się o wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy, obywatele Białorusi nie będą obowiązani wykazywać wysokości środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zamieszkania.

"Przy ustalaniu wysokości miesięcznych środków finansowych posiadanych przez obywateli Białorusi na pokrycie kosztów utrzymania, nie będzie się bowiem odliczać środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zamieszkania" – zaznaczono.

Reklama

Jak przypomniano w uzasadnieniu "w obliczu pogarszającej się sytuacji społeczno-politycznej na Białorusi, przejawiającej się rosnącą skalą protestów odbywających się po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich oraz silnymi represjami, z jakimi spotkali się demonstrujący, 14 sierpnia 2020 r. premier Mateusz Morawiecki ogłosił w Sejmie RP plan rządowy +Solidarni z Białorusią+".

"Zgodnie z założeniami przedstawionego planu Rząd RP wprowadzi ułatwienia we wjeździe obywateli Białorusi na terytorium Polski. Dodatkowo zostanie uruchomiony program stypendialny im. Wincentego Konstantego Kalinowskiego przeznaczony dla studentów i naukowców relegowanych w ramach represji z białoruskich uczelni oraz zostaną wprowadzone ułatwienia w podjęciu przez obywateli Białorusi w Polsce studiów i pracy naukowej" – dodano.

W związku z tym zaznaczono, że "zapewnienie obywatelom Białorusi możliwości podjęcia na terytorium RP studiów lub działalności naukowej, nierozerwalnie wiąże się z wprowadzeniem rozwiązań prawnych pozwalających na ułatwienie im wjazdu do Polski, a następnie dalszej legalizacji pobytu w Polsce".

Zgodnie z zapisem projektu rozporządzenia miałoby ono wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. "Z uwagi na sytuację panującą na Białorusi konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie projektowanych regulacji" – uzasadniono.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia z ustawy o cudzoziemcach, w którym przewidziano, że Rada Ministrów może określić państwa, których obywatelom ubiegającym się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach przy ustalaniu wysokości miesięcznych środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania, nie będzie się odliczać środków na pokrycie kosztów zamieszkania.