Wtorkowe posiedzenie senackiej komisji rolnictwa poświęcone było funkcjonowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który rozpoczął działalność od 1 września br. przejmując zadania Agencji Nieruchomości Rolnych oraz część zadań Agencji Rynku Rolnego.

W I połowie br. wydzierżawiono ponad 41 tys. hektarów gruntów. Dzierżawa jest podstawową formą gospodarowania państwową ziemią będącą w gestii KOWR. Państwowe grunty oferowane są głównie na przetargach ograniczonych, w których mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Przetargi mają formę licytacyjną lub pisemnych ofert, a w przypadku tej drugiej, wysokość czynszu nie jest decydującym kryterium wyłaniania zwycięzcy. Największy areał gruntów w dzierżawie znajduje się w Polsce północno-zachodniej.

Struziak poinformował, że o dzierżawie ziemi zadecyduje pięć obowiązkowych kryteriów. Dodatkowo swoje kryteria ustalą rady społeczne przy dyrektorach oddziału. Powołane one zostaną dopiero po opracowaniu regulaminu rad społecznych - zaznaczył.

Najważniejszym kryterium będzie odległość siedziby gospodarstwa rolnego oferenta od wydzierżawianej działki, ale będzie też brana pod uwagę odległość wydzierżawianej nieruchomości od działki będącej własnością rolnika bądź też dzierżawionej przez niego z zasobów Skarbu Państwa - wyjaśnił Struziak. Jak mówił, nie będą uwzględniane działki, które oferent wydzierżawił od innego rolnika. Dotychczas było tak, że rolnicy wydzierżawiali wzajemnie grunty, by były one jak najbliżej nieruchomości wystawionej do przetargu.

Reklama

Kolejne kryterium, to powierzchnia nieruchomości nabytych lub wydzierżawionych od Skarbu Państwa. Im więcej rolnik kupił lub wydzierżawił, tym dostanie mniej punktów. Jeżeli natomiast ma ponad 300 ha ziemi, to w ogóle nie może brać udziału w przetargu.

Brane są również pod uwagę intensywność produkcji zwierzęcej oraz wiek rolnika. Punkty będą przyznawane także rolnikowi, który ukończył 40 lat - wyjaśnił Struziak. Ostatnie kryterium - to powierzchnia użytków rolnych stanowiąca dzierżawę oraz własność rolnika. Tu - jak mówił dyrektor - o chodzi o uwzględnienia rozdzielności majątkowej.

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski poinformował, że resort przygotowuje nowelizację ustawy o ustroju rolnym. Zostały już zebrane uwagi i zaproponowane poprawki, projekt prawdopodobnie będzie gotowy w listopadzie - zaznaczył. Wówczas dokument zostanie udostępniony do konsultacji społecznych. Wiceminister zapytany, czy w projekcie przewiduje się zmiany dotyczące sprzedaży ziemi dla osób nie będących rolnikami, odpowiedział, że tak jak dotychczas, możliwe będzie nabycie działki tylko do 3 tys. metrów. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska