"Liczba zezwoleń wydawanych na pracę cudzoziemców w Polsce systematycznie rośnie. W 2018 r. wydano ich 328,8 tys. Było to o niemal 40% więcej niż w 2017 r. i prawie 5-krotnie więcej niż w 2015 r. Względem 2017 r. wzrost liczby wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców nastąpił niemal we wszystkich województwach (15)" - czytamy w komunikacie.

Jedynym województwem, w którym spadła liczba wydanych zezwoleń w 2018 roku było śląskie (o 5,3%). Udział zezwoleń wydawanych w województwie mazowieckim w ogólnej liczbie wydawanych zezwoleń w kraju maleje. Na przykład w 2015 r. w stanowiły one 49,4%, a w 2018 r. 24,2%, podano także.

Największą po województwie mazowieckim liczbę zezwoleń wydano w województwie wielkopolskim (11,1% ogólnej liczby pozytywnych decyzji) w 2018 roku.

W Polsce w zdecydowanej większości wydawane są zezwolenia na pracę cudzoziemców, które nie są kontynuacją wcześniejszych zezwoleń. W 2018 r. stanowiły one 97,4% wszystkich wydanych zezwoleń.

W 2018 r. łącznie w Polsce zezwolenia na pracę wydano obywatelom 125 państw oraz 2 bezpaństwowcom.

"Rynek pracy cudzoziemców w największym stopniu zdominowany był przez obywateli Ukrainy w województwie lubuskim, gdzie ponad 85% zezwoleń wydanych w tym województwie skierowanych było do obywateli tego kraju. Mniejszy niż połowę udział Ukraińców wśród cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na pracę, odnotowano w województwach lubelskim i podlaskim. W tych dwóch województwach cudzoziemcy, którym udzielono zgody na pracę w Polsce w ponad 40% byli obywatelami Białorusi. Ten kraj był dość licznie reprezentowany także w województwie warmińsko-mazurskim (13,7% ogólnej liczby wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców) i mazowieckim (7,4%). W kraju drugą, co do wielkości nacją otrzymującą zezwolenia na pracę byli obywatele Nepalu - 6,1% udziału w ogólnej ich liczbie. Największy ich udział obserwowano w województwie opolskim (12,8%)" - czytamy dalej.

Najliczniejszą grupę zawodową, której wydawano zezwolenia na pracę stanowili robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (35,7% ogólnej liczby wydanych zezwoleń). Znaczny udział obserwowano także wśród pracowników wykonujący prace proste (29,4%) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń (21,1%). We wszystkich województwach łączny udział zezwoleń dla wymienionych grup zawodów przekraczał 80%, podał Urząd.

>>> Czytaj też:  Polacy są tak samo niezadowoleni z prywatnej służby zdrowia jak z publicznej