Wydanie rozporządzenie ministra rozwoju i technologii w sprawie wykazu przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej planowane jest na III kw. br. Rozporządzenie jest wydawane do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

"Celem projektowanego rozporządzenia jest określenie wykazu przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej" - wskazano.

Przedsiębiorcy wymienieni w wykazie, którzy z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności zatrudniają wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników spoza obszaru Unii Europejskiej (UE), będą mogli liczyć na uproszczoną ścieżkę postępowań administracyjnych w zakresie zatrudniania cudzoziemców spoza UE, polegającą na skróceniu terminów rozpatrywania wniosków o zezwolenie na pobyt i pracę.

"Przewiduje się, że wykaz będzie zawierał wykaz przedsiębiorców realizujących inwestycje (bądź reinwestycje) o znacznych nakładach lub tworzących znaczną liczbę miejsc pracy" - podano także.

Reklama

Oczekiwanym efektem opublikowania wykazu będzie zwiększenie oraz istotna poprawa potencjału i oferty inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, co przyczyni się do jeszcze efektywniejszego przyciągania największych globalnych przedsiębiorców oraz, w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej, do zagwarantowania stabilnego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju, podsumowano.