Czym jest premia frekwencyjna?

Premia frekwencyjna, nazywana inaczej premią absencyjną to forma nagrody finansowej, która ma zachęcić pracowników do regularnej obecności w miejscu pracy. Jest to dodatkowa forma wynagrodzenia, niezależna od pensji podstawowej, przyznawana za nieposiadanie nieuzasadnionych nieobecności w pracy. Jej wprowadzenie ma na celu zmniejszenie liczby absencji pracowników, co przekłada się na zwiększenie efektywności oraz wydajności w zakładzie pracy.

Wartość premii frekwencyjnej oraz zasady jej przyznawania mogą być indywidualnie ustalane przez pracodawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Świadczenie może być wypłacane miesięcznie, rocznie lub w innych okresach, w zależności od polityki firmy. Często przyznawana jest pracownikom za każdy miesiąc, w którym utrzymali 100% obecności. Jej wysokość jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni roboczych, jakie pracownik przepracował w danym miesiącu.

Reklama

Co w przypadku choroby?

W ostatnim czasie zaczęły pojawiać się głosy sugerujące, że premie frekwencyjne nie zawsze są właściwie wdrażane w przedsiębiorstwach i mogą prowadzić do nieuczciwego traktowania pracowników.

Opinię na ten temat wyraziła między innymi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - jej zdaniem chorzy pracownicy nie powinni być zobligowani do stawiania się w pracy. Wystawienie zwolnienia lekarskiego refundowanego przez ZUS samo w sobie rekompensuje brak możliwości wykonywania pracy.

W przypadku choroby lub innych sytuacji losowych, które mogą uniemożliwić pracownikowi stawienie się w pracy, ważne jest zatem, aby firma miała elastyczne podejście do przyznawania dodatku. Pracodawca powinien brać pod uwagę okoliczności, na które pracownik nie ma wpływu, takie jak nagła choroba czy losowe sytuacje kryzysowe w życiu osobistym.

Niektórzy, chcąc zachować prawo do premii, mogą być skłonni do bagatelizowania objawów choroby. To może zwiększyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób, dlatego też ważne jest stworzenie odpowiedniego środowiska pracy, w którym zatrudnieni czują się zmotywowani do dbania o swoje zdrowie, a także mają zapewnione wsparcie w przypadku choroby, bez ryzyka utraty premii frekwencyjnej.