Wynagrodzenia w Warszawie

Wynagrodzenia warszawiaków rosną. W grudniu 2022 r. przeciętna pensja w stolicy była wyższa o 8,4 proc. niż w poprzednim miesiącu i o 9,4 proc. niż w grudniu 2021 r. Na koniec ubiegłego roku mieszkańcy Warszawy zarabiali w sektorze przedsiębiorstw przeciętnie 8 813,57 zł brutto miesięcznie.

Reklama

Gdzie zarabia najlepiej

Dane GUS pokazują, że najlepiej opłacani są pracownicy sekcji informacja i komunikacja. Ich przeciętne zarobki brutto są wyższe od przeciętnej dla przedsiębiorstw w Warszawie o 38 proc., czyli są na poziomie około 12,1 tys. zł.

Drugim najlepiej opłacanym sektorem jest działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie przeciętnie można zrobić o 36,4 proc. niż wynosi przeciętne wynagrodzenie w warszawskich przedsiębiorstwach. Wynagrodzenia powyżej średniej dla Warszawy znajdziemy jeszcze w nieruchomościach, budownictwie i handlu. W pozostałych sekcjach pensje kształtują się poniżej średniego wynagrodzenia. Najmniej zarabia się w administracji, gdzie przeciętne wynagrodzenie brutto jest o ponad 36 proc. niższe od przeciętnej średniej w stolicy.

Odchylenia względne (w %) przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w wybranych sekcjach od średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022 r. / GUS

Największe podwyżki płac

W porównaniu z listopadem 2022 r. na największy skok zarobków brutto mogli liczyć pracownicy zatrudnieniu w obsłudze rynku nieruchomości (o 21,9 proc.). Kolejne były: transport i gospodarka magazynowa (wzrost o 15 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 9,6 proc.), budownictwo (o 7,8 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 7,5 proc.), informacja i komunikacja (o 4,9 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 4,7 proc.), przemysł (o 4,4 proc.) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 3,2 proc.).

W relacji rocznej najbardziej zyskali pracownicy transportu i gospodarki magazynowej. W tym segmencie do grudnia 2021 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto wyniósł o 23 proc. Pracownicy budowlani zarabiają o 13,6 proc. więcej niż przed rokiem. Następne w kolejności były sekcje: obsługa rynku nieruchomości (o 12,7 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 7,9 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 7,6 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 6,0 proc.), przemysł (o 5,5 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 3,7 proc.), informacja i komunikacja (o 2,4 proc.).

Zatrudnienie rośnie

W grudniu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wzrosło o 0,3 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 2,8 proc. w porównaniu do grudnia sprzed roku. W grudniu pracę miało 1127,9 tys. osób o 3,5 tys. więcej niż w listopadzie 2022 r. oraz o 30,5 tys. więcej niż w grudniu 2021 r.

W porównaniu z poprzednim miesiącem największy wzrost przeciętnego zatrudnienia (o 1,7 proc.) odnotowano w sekcji administrowanie i działalność wspierająca. W pozostały sektorach zatrudnienie nie rosło już tak dynamicznie. W sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna odnotowani wzrost o 0,8 proc., w informacji i komunikacji pracę znalazło o 0,5 proc. więcej pracowników, podczas gdy budowlańców przybyło o 0,4 proc. Najniższy wzrost zatrudnienia odnotowano w handlu i branży naprawy pojazdów samochodowych oraz przemyśle (po 0,1 proc.).

W relacji miesięcznej spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 0,3 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,2 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 0,1 proc.).

W porównaniu do grudnia sprzed roku największy wzrost przeciętnego zatrudnienia widoczny był w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Od grudnia 2021 r. zatrudnienie w hotelach i restauracjach wzrosło o 8,2 proc. Kolejne były: informacja i komunikacja ze wzrostem o 7,7 proc., działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 7,2 proc.), budownictwo (o 2,7 proc.), handel i naprawa pojazdów samochodowych (o 2,2 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 1,1 proc.), przemysł (o 0,8 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 0,5 proc.).

Jedyną sekcją z rocznym spadkiem przeciętnego zatrudnienia była obsługa rynku nieruchomości, gdzie zatrudnienie zmniejszyło się o 1,6 proc.

Struktura przeciętnego zatrudnienia według sekcji PKD w grudniu 2022 r. / GUS

Bezrobocie spada

GUS podał też dane o bezrobociu w stolicy. Na koniec ostatniego miesiąca 2022 r. w Warszawie było 20172 zarejestrowanych bezrobotnych, o 591 osób (2,8 proc.) mniej niż na koniec listopada 2022 r. W porównaniu do grudnia 2021 r. liczba bezrobotnych w Warszawie zmniejszyła się o 3960 osób, czyli o 16,4 proc.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wyniosła 10033, co stanowiło 49,7 proc. ogółu bezrobotnych (przed miesiącem było to 50,4 proc., a przed rokiem 48,1 proc.) i 17 proc. bezrobotnych kobiet w całym województwie mazowieckim. W stosunku do listopada 2022 r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 423 osoby (o 4 proc.), a w stosunku do grudnia 2021 r. - o 1572 osoby (13,5 proc.).

Stopa bezrobocia spada, jednak znaleźć pracę wcale nie jest łatwiej, ponieważ liczba bezrobotnych przypadająca na jedną ofertę pracy rośnie. W grudniu na jedno ogłoszenie przydało 16 osób bez pracy, podczas gdy w listopadzie i w październiku było ich 13, a w sierpniu i wrześniu 12.

Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy (stan w końcu miesiąca) / GUS