Nowelizacja ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Nowela dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej, jeśli chodzi m.in. o ocenę proporcjonalności przepisów dotyczących dostępu do zawodów regulowanych i działalności regulowanych (czyli takich, które wymagają szczególnych kwalifikacji zawodowych do ich wykonywania, jak np. geodeta, adwokat czy architekt).

Unijne państwa są zobowiązane m.in. do oceny proporcjonalności oraz uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru wymagań, które ograniczają dostęp do zawodów regulowanych. Dzięki temu ma zostać zapewniona porównywalność wymogów dotyczących tych zawodów w poszczególnych państwach UE.

Reklama

W noweli określone zostały zasady, z którymi przepisy regulacyjne dotyczące m.in. zawodów regulowanych muszą być zgodne. Np. czy są one proporcjonalne, mają uzasadniony charakter oraz są niedyskryminujące.

Wskazane zostały kryteria oceny przepisów regulacyjnych i procedury mające zapewnić zgodność tych przepisów z unijnymi zasadami. Chodzi o przeprowadzanie ocen projektowanych przepisów i o monitorowanie ich zgodności w czasie ich obowiązywania.

Wprowadzony został też obowiązek przedstawienia – w uzasadnieniu projektu aktu prawnego albo w załączniku do oceny skutków regulacji – powodów uznania projektowanych przepisów regulacyjnych lub wymogów dotyczących świadczenia usług transgranicznych za zgodne z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru.

Wprowadzono obowiązek przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawnych zawierających przepisy regulacyjne lub wymogi dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

Nowe przepisy mają zapewnić porównywalność i przejrzystość wymogów dotyczących dostępu i wykonywania zawodów regulowanych. Rozwiązania powinny pozytywnie wpłynąć na swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej, co w konsekwencji może korzystnie oddziaływać na polski rynek pracy.

Ustawa wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.