W raporcie zwrócono uwagę, że gospodarka Państwa Środka boryka się z trudnym początkiem 2022 roku, co jest wynikiem rygorystycznej strategii dążenia do zerowej liczby ognisk zakażeń Covid-19, jak również czynników tymczasowych, takich jak zamknięcia fabryk przed świętem Chińskiego Nowego Roku oraz wdrożenie szeregu ograniczeń produkcji w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

"Dane styczniowe wskazują na umiarkowany wzrost aktywności: prawie wszystkie główne wskaźniki w badaniach PMI spadły, co sugeruje, że sektory produkcji, usług i budownictwa zostały dotknięte kombinacją czynników sanitarnych i sezonowych" - wskazano.

Zaznaczono, że nawet jeśli sytuacja wywołana przez Covid-19 ulegnie poprawie, to popyt krajowy – a w szczególności konsumpcja prywatna – pozostanie prawdopodobnie w tym roku niestabilny i poniżej poziomu trendu sprzed pandemii. "W bieżącym roku wysokość wydatków gospodarstw domowych znajdzie się pod wpływem jeszcze innych niekorzystnych czynników: według naszych szacunków, wskaźnik oszczędności gospodarstw domowych w 2. kwartale 2021 roku powrócił już do poziomu sprzed pandemii. Co więcej, spowolnienie w środowisku makroekonomicznym może zagrozić wzrostowi dochodów gospodarstw domowych. Choć stopa bezrobocia w Chinach nadal utrzymuje się na poziomie sprzed pandemii, w grudniu 2021 wzrosła już po raz drugi" - napisano.

W tej sytuacji - jak wskazano - należy odpowiednio zintensyfikować i usprawnić politykę luzowania, aby ustabilizować gospodarkę. Ekonomiści podziewają się kolejnej obniżki stóp o 10 punktów bazowych i obniżki oczekiwanej stopy zwrotu (RRR) o 50 punktów bazowych w pierwszej połowie tego roku, a w razie potrzeby kolejnych obniżek w drugim półroczu. Dodatkowy dług publiczny przeznaczony na inwestycje infrastrukturalne - jak dodano - powinien wynieść 3.750 mld RMB (ok. 3 proc. nominalnego PKB w 2022 roku).

Reklama

Przypomniano, że w drugiej połowie 2021 roku rozpoczęło się w Chinach luzowanie polityki pieniężnej poprzez interwencje płynnościowe i obniżki stóp procentowych przez Bank Ludowy Chin (PBOC). Pojawiły się też apele o przyspieszenie wydatków rządowych. "Zmiana kursu polityki stała się jeszcze bardziej widoczna w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ale potrzeba jeszcze więcej działań, aby wzmocnić zaufanie i ustabilizować gospodarkę" - napisali autorzy raportu.

W ocenie ekspertów, w dalszej perspektywie wsparciem dla słabnącej części krajowej powinny być kolejne obniżki stóp procentowych, inwestycje publiczne w infrastrukturę (ok. 3 proc. PKB w 2022 r.) oraz tymczasowo łagodzone regulacje. Wydatki publiczne - jak prognozują eksperci - będą ukierunkowane na finansowanie projektów „nowej infrastruktury”, mających na celu ułatwienie zielonej transformacji, realizację założeń dotyczących zaawansowanej produkcji i cyfryzacji, nie zaś na „brązową” infrastrukturę sieciową, taką jak autostrady, koleje i lotniska, na której koncentrowały się poprzednie cykle luzowania polityki pieniężnej. Dodali, że część zagraniczna powinna utrzymać się na silnym poziomie w związku z umiarkowaną deprecjacją yuana (CNY), integracją handlu w regionie oraz osłabnięciem napięć handlowych między USA a Chinami.

"Wszystko to powinno sprawić, że gospodarka chińska stanie się silniejsza w drugim półroczu 2022. W dalszej perspektywie, dążenie do +wspólnego dobrobytu+ może spowodować niestabilność średniookresowego modelu wzrostu, w zależności od sposobu wdrażania i komunikowania polityk" - podsumowano.