"Mając na uwadze zalety dla środowiska związane z eksploatacją linii tramwajowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (UC65) na skutek zgłaszanych uwag planuje wprowadzenie zmiany, która pozwoli na uwzględnienie pozytywnych efektów z nowo powstających linii tramwajowych w przygotowywanych przez miasta analizach kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu" - napisał Zyska w odpowiedzi na interpelację poselską.

W projekcie ustawy w art. 37 dodano ustęp 6 w następującym brzmieniu: "W analizie, o której mowa w ust. 1, można uwzględnić korzyści z nowo powstających linii tramwajowych, linii metra lub zelektryfikowanej kolei miejskiej, których utworzenie skutkować będzie wycofaniem autobusów napędzanych silnikiem spalinowym na tej samej trasie."

Jeżeli wyniki analizy uwzględniającej nowo powstałe linie tramwajowe wskażą na brak korzyści z wykorzystywania autobusów zeroemisyjnych, jednostka samorządu terytorialnego nie będzie zobowiązana do dokonywania ich zakupu.

Reklama

Wiceminister zaznaczył, że tramwaj stanowi bez wątpienia ekologiczny środek transportu, jednak ustawa nie zawiera pojęcia zeroemisyjnego środka transportu i nie jest planowane wprowadzenie do niej takiego pojęcia.

"Jednym z głównych założeń wymienionej ustawy jest stymulowanie rozwoju elektromobilności poprzez wymianę floty pojazdów samochodowych i autobusów napędzanych silnikami spalinowymi na pojazdy nisko i zeroemisyjne. Tramwaje są zawsze zasilane energią elektryczną, a ich liczba w polskich miastach jest znacząca, w związku z czym ta kategoria pojazdów nie potrzebuje działań stymulujących" - wskazał także Zyska.