Największe przepływy na rynku pracy zarejestrowano w grupie bezrobotnych. Spośród wszystkich osób w Unii Europejskiej (UE), którzy byli bezrobotni w drugim kwartale 2015 roku 62,7 proc., czyli 12,9 mln osób, nadal pozostawało bez pracy także w trzecim kwartale 2015 roku, natomiast zatrudnienie znalazło 17,9 proc. (3,7 mln) osób. Grupa 4,0 mln bezrobotnych zmieniła status na osobę nieaktywną zawodowo.

Wśród osób zatrudnionych zmiany były dużo mniejsze. Spośród wszystkich tych, którzy w II kw. 2015 roku byli zatrudnieni, 96,7 proc., czyli 169,6 mln osób, nadal pracowało w kolejnym kwartale. Miedzy drugim a trzecim kwartałem 2015 r. pracę straciło 5,9 mln Europejczyków. Z grupy tej na bezrobocie poszło 2,4 mln osób, czyli 1,4 proc. zatrudnionych, natomiast grupa osób biernych zawodowo powiększyła się o 3,5 mln (2 proc.) byłych pracowników.

Z grupy osób, które w II kwartale 2015 r. były nieaktywne zawodowo pracę podjęło 3,4 proc., natomiast na bezrobocie przeszło 3,6 proc. osób.

W całej Europie największy odsetek osób bezrobotnych w II kw. 2015 r., które w kolejnym kwartale znalazły pracę, odnotowano w Islandii. W Unii Europejskiej najaktywniejsi okazali się bezrobotni w Danii, gdzie między drugim a trzecim kwartałem 2015 r. ponad jedna trzecia z nich podjęła pracę.

W Polsce odsetek bezrobotnych, którzy znaleźli pracę w III kw. 2015 r. był poniżej średniej unijnej i wynosił 16,1 proc. Gorszy wynik odnotowano tylko w siedmiu krajach: na Cyprze (15,1 proc.), we Włoszech (14,3 proc.), w Irlandii (12,5 proc.), na Chorwacji (12,3 proc.), Łotwie (11,9 proc.), Słowacji (10,1 proc.) i w Grecji (5,9 proc.).

Przepływy na rynku pracy w 3 kw.2015 r. w krajach Europy

infografika

Osoby pracujące – to wszystkie osoby, które w badanym okresie pracowały co najmniej jedną godzinę w zamian za wynagrodzenie lub inne korzyści, lub były zatrudnione, a tylko czasowo nieobecne w miejscu pracy.

Bezrobotni – to wszystkie osoby, które nie były zatrudnione w badanym okresie, ale aktywnie poszukiwały pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni, i były gotowe do rozpoczęcia pracy natychmiast lub w ciągu dwóch tygodni.

Osoby nieaktywna zawodowo - to wszystkie osoby, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące ani jako bezrobotni. Grupa ta może obejmować w szczególności studentów, emerytów i gospodynie domowe.