"Upoważnia się spółkę do odpłatnego nabycia maksymalnie 10 000 000 akcji własnych […]. Upoważnienie do nabycia akcji […] udzielone jest na okres do dnia 31 grudnia 2017 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków […] Postanawia się o użyciu kapitału zapasowego spółki w kwocie maksymalnej do 100 000 000 zł […] w celu wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom z tytułu nabycia od nich akcji" - czytamy w projekcie uchwały.

Projekt uchwały ma na celu umożliwienie nabycia akcji własnych w większej ilości, aniżeli wynikająca z uchwały walnego zgromadzenia z dnia 17 listopada 2015 roku, kiedy zatwierdzono skup ponad 3 mln akcji.

MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.

(ISBnews)