Istotny pogląd prezesa UOKiK Marka Niechciała dotyczy postępowania przed Sądem Rejonowym w Grudziądzu przeciwko Bankowi Millennium.

"Kredytobiorca domaga się zwrotu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (forma dodatkowej ochrony banku w sytuacji, gdy kredytobiorca nie pokryje ze środków własnych wymaganej umową części wartości nieruchomości) oraz uznania klauzul zobowiązujących go do tych opłat za niedozwolone" - czytamy w komunikacie.

Prezes Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji poparł stanowisko klienta banku. "Nie można stwierdzić, że samo ustanowienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jest niedozwolone. Jednak w tej konkretnej sytuacji należy uznać, że sposób i mechanizm obciążenia nim konsumenta są sprzeczne z dobrymi obyczajami" - cytuje komunikat prezesa Marka Niechciała.

Urząd, jak dodaje komunikat, uznał kwestionowane postanowienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego za niedozwolone, ponieważ: konsument na ich podstawie nie może określić swoich praw i obowiązków; nie wskazują one, jakie są warunki ubezpieczenia, jego zakres oraz jaki wpływ ma zawarcie umowy ubezpieczenia przez bank na sytuację kredytobiorcy; kredytobiorca nie ma wpływu na ewentualne zmiany umowy między bankiem a ubezpieczycielem; kredytobiorca nie otrzymał informacji na temat sposobu kształtowania się kolejnych opłat za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Ponadto postanowienia ubezpieczenia, dodaje UOKiK, obciążają kredytobiorcę kosztami ubezpieczenia, podczas gdy jedynym jego beneficjentem jest bank, nie informują kredytobiorcy o możliwym ryzyku żądań ubezpieczyciela o zwrot wypłaconego bankowi odszkodowania, uniemożliwiają konsumentowi sprawdzenie, czy został prawidłowo obciążony kosztami ubezpieczenia, a także przerzucają na kredytobiorcę ryzyko gospodarcze wynikające z prowadzenia działalności bankowej - informuje UOKiK.

Prezes UOKiK, przypomina urząd, może wydać istotny pogląd we wszystkich sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów, nie tylko usług finansowych.

"Istotny pogląd w sprawie" to pisemne stanowisko prezesa UOKiK, w którym urząd przedstawia argumenty i poglądy ważne dla danego sporu, opierając się na określonym stanie faktycznym i prawnym. Z tego względu ocena przedstawiona w istotnym poglądzie nie może być odniesieniem do innych spraw. Istotny pogląd wydawany jest tylko w sprawie toczącej się przed sądem, jeżeli przemawia za tym interes publiczny. Dotyczy sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

Prezes UOKiK może przedstawić istotny pogląd w sprawie z własnej inicjatywy, na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy bądź na wniosek sądu. Ocena prawna przedstawiona przez urząd nie może stanowić odniesienia dla innych spraw, które pozornie mogą wydawać się podobne.

Podgląd dotyczący sprawy przeciw Bankowi Millennium jest już dziesiątym związanym z kredytami frankowymi.