Zysk operacyjny wyniósł 119,81 mln zł wobec 80,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 855,05 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 679,69 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2017 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016, grupa kapitałowa Stalprodukt S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 175 363 tys. zł, tj. o 25,8 %. Wraz ze wzrostem przychodów uzyskano poprawę wyników na wszystkich poziomach skonsolidowanego rachunku zysków i strat. Na poziomie zysku operacyjnego uzyskano wynik 119 812 tys. zł wobec 80 245 tys. zł w okresie analogicznym roku 2016. Oznacza to, że wynik był wyższy o 39 567 tys. zł, tj. o 49,3 %. W konsekwencji, w stosunku do I kwartału 2016 osiągnięto znacznie wyższy zysk netto [ogółem], który wyniósł 89 031 tys. zł wobec 69 081 tys. zł w 2016 roku" - czytamy w raporcie.

Znacząca poprawa wyników, osiągniętych przez Grupę w I kwartale 2017 roku w stosunku do I kwartału 2016 roku została osiągnięta dzięki bardzo dobrym wynikom w Segmencie Cynku. Na uwagę zwraca również działalność w Segmencie Profili, który w I kwartale 2017 roku wykazał znacząco poprawę wyniku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016. W przypadku Segmentu Blach wyniki uległy pogorszeniu w stosunku do okresu porównawczego, podano także.

W Segmencie Blach Elektrotechnicznych pomimo wzrostu wolumenów sprzedaży wynoszącego 7,2 %, odnotowano spadek przychodów segmentu o 21 952 tys. zł, tj. 14,0 %. Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na powyższe były niższe ceny w stosunku do I kwartału 2016. Czynnik ten miał decydujący, negatywny wpływ na wynik segmentu. W stosunku do I kwartału 2016 roku uzyskano wynik segmentu niższy o 34 671 tys. zł, tj. 83,5 %. Należy podkreślić, że w okresie I kwartału 2017 roku, po okresie przyśpieszonego spadku cen w III i IV kwartale 2016 roku, nastąpiła stabilizacja cenowa w stosunku do kwartału poprzedzającego. Jednocześnie w stosunku do okresu porównawczego poziom cen w Segmencie nadal jest znacząco niższy. Spółka biorąc pod uwagę sytuację na rynku blach elektrotechnicznych nie przewiduje dalszego znaczącego spadku cen w segmencie w kolejnych kwartałach, czytamy dalej.

W Segmencie Profili odnotowano ilościowy spadek o 13,3 %, jednocześnie osiągnięto przychody ze sprzedaży wyższe o 34 250 tys. zł, tj. o 24,0%.

"Spowodowane było to przede wszystkim wzrostem cen na produkty segmentu oraz wyższym udziałem w portfelu droższych produktów segmentu takich jak bariery energochłonne. Analizując sytuację na rynku produktów Segmentu Profili, spółka oczekuje po okresie wzrostu cen, w kolejnych kwartałach ich spadek. Jednocześnie Stalprodukt nadal przewiduje utrzymanie się dużego rozchwiania rynku. Spowodowane to może być znaczną zmiennością, związaną z nakładającymi się na siebie różnymi często sprzecznymi czynnikami, np. postępowaniem antydumpingowym, polityką cenową hut w Unii Europejskiej lub rozpoczęciem planowanych inwestycji infrastrukturalnych w ramach nowej perspektywy finansowej" - czytamy dalej.

W I kwartale 2017 roku przychody netto Segmentu Cynku wyniosły 495 534 tys. zł i w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego, kiedy sprzedaż wyniosła 345 540 tys. zł, wzrosły o 43,4%. Tak znaczny wzrost sprzedaży w I kwartale 2017 roku jest efektem wzrostu cen metali na Londyńskiej Giełdzie Metali oraz wzrostu kursu dolara, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 8,76 mln zł wobec 30,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.

(ISBnews)