W 2016 r. stopa zatrudnienia osób w wieku od 20 do 64 lat w Unii Europejskiej (UE) wyniosła 71,1 proc. W porównaniu do 2015 r. oznacza to wzrost o 1 pkt proc. (z 70,1 proc. ). Ubiegły rok okazał się także lepszy od poprzedniego szczytu z 2008 r., gdy wskaźnik zatrudnienia w całej UE wynosił 70,3 proc..

Zatrudnienie we Wspólnocie rośnie, jednak do celu wyznaczonego w strategii "Europa 2020" jeszcze trochę brakuje. W założeniach strategii w 2020 r., całkowity wskaźnik zatrudnienia w UE osób w wieku od 20 do 64, powinien być na poziomie nie mniejszym niż 75 proc.

Coroczny trend wzrostowy jest widoczny zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. W przypadku mężczyzn stopa zatrudnienia w 2016 r. wyniosła 76,9 proc., co oznacza wzrost w porównaniu z 2015 r. Wtedy zatrudnienie miało 75,9 proc. zdolnych do pracy mężczyzn. Wzrost jest widoczny, jednak nadal jest poniżej rekordu z 2008 r., gdy wskaźnik zatrudnienia mężczyzn był na poziomie 77,8 proc. W przypadku płci pięknej stopa zatrudnienia rośnie w sposób ciągły od 2010 r. W 2016 r. wynosiła 65,3 proc.

>>> Czytaj też: Koniec taniej siły roboczej w Europie Środkowo-Wschodniej? Płace w regionie idą w górę

Unijni prymusi i maruderzy

Reklama

Cel strategii "Europa 2020" został przełożony na cele krajowe w zależności od sytuacji i możliwości każdego państwa członkowskiego. Obecnie jedna czwarta państw członkowskich osiągnęła już cel w zakresie zatrudnienia na rok 2020.

Stawki zatrudnienia powyżej 75 proc. odnotowano w Szwecji (81,2 proc.), Niemczech (78,7 proc.), w Wielkiej Brytanii (77,6 proc.), w Danii (77,4 proc.), w Holandii (77,1 proc.), w Czechach (76,7 proc.), w Estonii (76,6 proc.) i na Litwie (75,2 proc.).

Wśród członków UE siedem państw osiągnęło lub przekroczyło swoje krajowe cele dotyczące tego wskaźnika już w roku 2016 r. Zatrudnienie na wyższym poziomie od zakładanego na 2020 r. osiągnęły: Szwecja, Niemcy, Czechy, Estonia, Litwa, Irlandia, Łotwa. Bardzo blisko krajowego celu (zaledwie o 0,4 pkt. proc.) jest też Malta.

Z drugiej strony najniższy wskaźnik zatrudnienia jest notowany w Grecji (56,2 proc.). Kolejne miejsca zajmują: Chorwacja (61,4 proc.), Włochy (61,6 proc.) oraz Hiszpania (63,9 proc.).

W Polsce stopa zatrudnienia wynosiła w 2016 r. 69,3 proc. W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to wzrost o 1,5 pkt proc. Do celu 71 proc. wyznaczonego dla Polski w strategii „Europa 2020” brakuje jeszcze 1,7 pkt proc.

Kobiety doganiają mężczyzn

Zmniejsza się różnica pomiędzy zatrudnieniem kobiet i mężczyzn. Najniższą różnicę między stopą zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lata, tylko 1,9 punktu procentowego na korzyść panów, notowano na Litwie (74,3 proc. dla kobiet, wobec 76,2 proc. dla mężczyzn). Kolejne były Łotwa (-2,9 pp), Finlandia (-3,3 Pp) i Szwecja (-3,8 pp). Największa luka (-27,6 pp) pomiędzy poziomem zatrudnienia pań i panów była na Malcie. Na tej małej wyspie pracowała zawodowo nieco ponad połowa kobiet (55,5 proc.), podczas gdy wskaźnik dla mężczyzn wynosił 83,1 proc.

Na poziomie UE różnica w poziomie zatrudnienia kobiet w wieku 20-64 lata (65,3 proc.) i mężczyzn w wieku 20-64 lata (76,9 proc.) wyniosła -11,6 pp w 2016 r., w porównaniu z -17,3 pp w 2002 r.

Pracujący seniorzy

Jednym z celów strategii "Europa 2020" dotyczącej zatrudnienia jest także większy udział starszych pracowników w rynku pracy. Patrząc na dane Eurostatu widać, że strategia działa, ponieważ tendencja wzrostowa widoczna jest również w przypadku pracowników w wieku 55-64 lat. Od 2002 r. stopa zatrudnienia osób z tej grupy wiekowej w UE stale rosła - z 38,4 proc. w 2002 r. do 55,3 proc. w 2016 r. osiągając w ubiegłym roku najwyższy poziom w historii.

W tym samym okresie w grupie osób starszych znacznie silniej rosło zatrudnienie kobiet niż mężczyzn. W 2001 roku pracowało zawodowo zaledwie 29,1 proc. kobiet, podczas gdy w 2016 roku wskaźnik zatrudnienia pań wynosił 48,9 proc. W grupie mężczyzn po 55 roku życia zatrudnienie wzrosło z 48,2 proc. w 2002 r. do 62,0 proc. w 2016 r. W konsekwencji zmniejszyła się różnica między stopą zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 55-64 lat w UE, z 19,1 punktu procentowego różnicy w 2002 r. do 13,1 pp różnicy w 2016 r.

Największy odsetek osób w wieku powyżej 55 lat pracuje w Szwecji, Niemczech i Danii. W tej grupie wiekowej prace miało 75,5 proc. Szwedów, 68,6 proc. Niemców i 67,8 proc. Duńczyków. Wysoki wskaźnik zatrudnienia (powyżej 60 proc.) notowany był także w Estonii (65,2 proc.), na Litwie (64,6 proc.), w Holandii (63,5 proc.) i Wielkiej Brytanii (63,4 proc.), która właśnie opuszcza Unię Europejską.

Najmniej osób w podeszłym wieku miało zatrudnienie w Grecji (36,3 proc.), Chorwacji (38,1 proc.), Słowenii (38,5 proc.) i Luksemburgu (39,6 proc.). W porównaniu z 2015 r. wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku od 55 do 64 lat wzrósł w 2016 r. we wszystkich państwach członkowskich UE, z wyjątkiem Chorwacji.

>>> Czytaj też: Praca w Wielkiej Brytanii: Ostatnia polska fala emigracji chce zdążyć przed Brexitem