Voxel

Akcjonariusze Voxel podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2016 w łącznej wysokości 5,78 mln zł, tj. 0,55 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2016 w łącznej wysokości 5 776 430 zł, która zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,55 zł na jedną akcję spółki" - czytamy w komunikacie.

Solar Company

Rada nadzorcza Solar Company powołała zarząd z Antonim Bogackim jako prezesem i z Aleksandrą Helen Danel jako wiceprezesem na nową kadencję, poinformowała spółka. "Zarząd Solar Company liczy dwie osoby. Kadencja wszystkich członków zarządu Solar Company jest wspólna, 2 (letnia) od dnia 27 czerwca 2017 roku do dnia 27 czerwca 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Morizon

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej spółki Morizon została ustalona na 1,5 zł, podała spółka. Cena maksymalna wynosiła 2,05 zł. "Emitent, z uwzględnieniem rekomendacji oferującego, wydanej na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu, ustalił cenę akcji oferowanych na poziomie 1,50 zł za jedną akcję oferowaną" - czytamy w komunikacie. W transzy inwestorów instytucjonalnych oferuje się: 2 376 500 akcje, w transzy inwestorów indywidualnych oferuje się: 984 862 akcje oferowane, podano także.

>>> Zobacz też rekomendacje 

Arteria

Arteria została wybrana na wykonawcę zlecenia usług w zakresie outsourcingu contact center dla Energa Obrót, podała spółka. "Zarząd Arteria, podaje do wiadomości o otrzymaniu zawiadomienia z Energa Obrót w sprawie wyboru oferty złożonej przez konsorcjum spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Arteria (Arteria oraz BPO Management) na wykonanie zamówienia publicznego w zakresie usług outsourcingu contact center dla Energa Obrót. Umowa w tej sprawie zostanie zawarta na okres 24 miesięcy i będzie obowiązywać począwszy od sierpnia 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

Akcjonariusze Arterii zdecydowali o wypłacie 0,98 mln zł dywidendy z zysku za 2016 rok, co oznacza wypłatę 0,23 zł dywidendy na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Arteria zdecydowało o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 981 989,60 złotych, tj. 23 groszy na jedną akcję, przeznaczając na ten cel środki zgromadzone na kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym spółki. Dzień dywidendy ustala się na dzień 1 grudnia 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 grudnia 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

M Food, Altus TFI

M Food podjął decyzję o odrzuceniu oferty i zakończeniu negocjacji z Altus TFI w sprawie nabycia akcji serii F, podała spółka.  >>>> 

JS Hamilton Poland 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczył wtorek, 27 czerwca, jako dzień pierwszego notowania na Catalyst obligacji JS Hamilton Poland o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł, podała giełda. "Zarząd giełdy postanawia: określić dzień 27 czerwca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 40 000 obligacji na okaziciela serii A spółki J.S. Hamilton Poland S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLJSHMT00019" – czytamy w komunikacie.  

PBG

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PBG w związku z emisją akcji serii H i I, poinformowała Komisja. >>>>   

InPost

InPost złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), poinformowała spółka. >>>> 

Ronson Development 

Ronson Development, spółka zależna Ronson Europe rozpoczął sprzedaż mieszkań w czwartym etapie City Link na warszawskiej Woli, poinformowała spółka. Łącznie do oferty trafiło 258 mieszkań i 2 lokale usługowe, a w ramach przedsprzedaży, uruchomionej pod koniec maja, deweloper zawarł 36 umów rezerwacyjnych podano także.

Energa  

Akcjonariusze Energi zdecydowali o przeznaczeniu 78,67 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,19 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Dom Development

Dom Development rozpoczął sprzedaż II etapu Osiedla Forma na rogu ul. Motorowej i Ostrobramskiej w Warszawie, poinformowała spółka. Termin planowanego przekazania 199 lokali to IV kwartał 2018 roku. 

Murapol

Murapol otrzymał pozwolenie na budowę projektu na 25 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 2 000 m2 w Edynburgu, podała spółka.  "Rozpoczęcie prac budowlanych w ramach projektu jest uwarunkowane, zgodnie z tamtejszym prawem, dostarczeniem do właściwego urzędu szczegółowych informacji dotyczących przygotowywanej inwestycji, w tym m.in. jej nazwy marketingowej i specyfikacji materiałów, jakie zostaną wykorzystane do elewacji budynku oraz ich zatwierdzeniem przez ten organ" - czytamy w komunikacie.

LC Corp, Budimex 

Spółka zależna LC Corp, LC Corp Invest XVII Projekt 22 S, zawarła z Budimeksem umowę na generalne wykonawstwo budynku biurowo-usługowego „Wola Retro" w maksymalnej kwocie 125,02 mln zł, poinformowała spółka. >>>>  

LW Bogdanka

Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydowali o przeznaczeniu 34,01 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł dywidendy na akcję, podała spółka.  >>>>  

 Braster

Braster podpisał umowę, na mocy której rozpocznie sprzedaż Systemu Braster na pierwszym rynku zagranicznym, tj. w Irlandii w IV kwartale 2017 r. W pierwszym etapie spółka przeprowadzi pilotaż techniczny i profesjonalny z partnerem - firmą Promed. Spółka i dystrybutor oczekują wspólnie sprzedaży na poziomie ok. 10 tys. urządzeń w ciągu 3 lat. W najbliższych tygodniach zostaną uruchomione także pilotaże w Holandii i Portugalii, poinformował Braster.  >>>>  

Rafako

Pierwszy etap obecnej reorganizacji przeprowadzanej przez Rafako pod kątem obszarów możliwych do outsourcingu obejmie przede wszystkim finanse, IT, HR i inne działy wsparcia, poinformował ISBnews wiceprezes Krzysztof Burek. >>>>  

Sare

Sare planuje zakup 83,35% udziałów spółki MarketNews24, specjalizującej się w tworzeniu i dystrybucji kontentu oraz treści wideo, podało Sare. >>>> 

Unified Factory

Unified Factory LLC, spółka zależna Unified Factory, zawarła znaczącą umowę z dystrybutorem w sprzedaży oprogramowania na Filipinach, podała spółka. Sprzedaż będzie zrealizowana na terenie czterech krajów: Filipin, Singapuru, Tajlandii i Malezji. >>>>  

Izostal, Stalprofil

Konsorcjum w składzie Izostal (lider) i Stalprofil podpisało z Gaz-Systemem umowę częściową na produkcję, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla Gazociągu DN 1000 Strachocina - Pogórska Wola o łącznej długości 55 km, podał Stalprofil. Wartość umowy to 97,14 mln zł netto. >>>>