NBP: Spadł optymizm firm dot. planów wzrostu inwestycji w IV kw.


Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Nastąpiło niewielkie osłabienie optymizmu inwestorów co do planów zwiększania inwestycji wobec wyników poprzedniej edycji badania, zaś plany dotyczące wielkości nakładów są korzystniejsze niż przed rokiem, sugerując przyspieszenie dynamiki inwestycji w badanej próbie wobec ubiegłorocznych poziomów, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).
"Oczekiwania te może wzmacniać niemalejące saldo dużych zmian inwestycji w planach rocznych oraz poprawiająca się w tym roku skłonność do podejmowania nowych inwestycji oraz podwyższona frakcja inwestorów rozszerzających skalę już realizowanych inwestycji (powyżej średniej wieloletniej). Ponadto, druga połowa roku przyniosła znaczną poprawę optymizmu w perspektywach inwestycyjnych dużych przedsiębiorstw. Zainteresowanie nowymi przedsięwzięciami (nowe inwestycje w IV kw. rozpocznie 23,1% firm, tj. o 0,4 pkt proc. więcej niż w III kw.) jest większe niż średnio po 2008 r., natomiast wciąż słabsze niż przed wybuchem kryzysu" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw."
Bardzo wysoka pozostaje ocena zdolności do kontynuacji już rozpoczętych inwestycji (nieznaczne pogorszenie kw/kw) oraz przedsiębiorstwa wykazują nadal spore zainteresowanie zwiększaniem skali rozpoczętych inwestycji (13,8% inwestorów, powyżej średniej), podano także.
"Wysoki poziom optymizmu utrzymuje się w planach inwestycyjnych przedsiębiorstw sektora publicznego. Dynamicznie rośnie w tej grupie przede wszystkim zainteresowanie nowymi inwestycjami. Jest ono obecnie zbliżone wyników notowanych w dobrym dla inwestycji tego sektora 2014 r. i wyraźnie powyżej średniej wieloletniej. Skala inwestycji w całym roku powinna znacząco zwiększyć się w porównaniu z rokiem ubiegłym (na co wskazuje stabilne, wysokie saldo dużych zmian inwestycji w planach rocznych)" - czytamy w raporcie.
Jak wykazuje raport NBP, otoczenie prawno-fiskalne jest nadal jednym z elementów oddziałujących negatywnie na ogólne warunki prowadzenia działalności, a w szczególności na klimat inwestycyjny.
"Ograniczenia wynikające z sytuacji na rynku pracy oddziałują negatywnie na inwestycje głównie przez zwiększone koszty pracy (11,9% wskazań, trzecie miejsce w rankingu barier), ale presja rosnących kosztów pracy na inwestycje powinna się osłabić w przyszłości. Pogarszająca się dostępność pracowników na razie natomiast jest problemem głównie dla działalności bieżącej i nie ma najczęściej decydującego wpływu na plany rozwojowe przedsiębiorstw (7,2% wskazań, końcowa pozycja na liście barier)" - czytamy również.
"Kolejność barier dla inwestycji w rankingu jest w oczywisty sposób silnie różnicowana przez kondycję ekonomiczną przedsiębiorstw. Podmioty w bardzo dobrej sytuacji finansowej zdecydowanie wskazują na bariery zlokalizowane w środowisku prawno-fiskalnym, mają znacznie większe niż pozostałe firmy trudności z pozyskaniem pracowników, za to praktycznie nie odczuwają ograniczeń w dostępie do finansowania zewnętrznego. Wśród źródeł problemów dla przeciętnych przedsiębiorstw oceniających swoją kondycję jako dobrą (najliczniejsza grupa w próbie) trudno wskazać barierę dominującą, ale można zauważyć częstsze ma tle próby problemy z rosnącymi kosztami pracy" - czytamy dalej.
We wrześniu 2017 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2 483 podmioty wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.
(ISBnews)