Torpol 

Oferta konsorcjum Torpol Oil&Gas (TOG) – spółki zależnej Torpolu – PSJ Hydrotranzit oraz IDS Bud, warta 389,5 mln zł netto, została uznana za najniższą cenowo w przetargu Gaz-Systemu na inwestycję pod nazwą "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą tj. budowa Tłoczni Strachocina", podał Torpol. "Cena oferty złożonej przez Konsorcjum wynosi 389,5 mln zł netto tj. 479,1 mln zł brutto, co stanowi wartość przekraczającą środki zamawiającego przeznaczone na realizację inwestycji, które wynoszą 356,7 mln zł brutto" – czytamy w komunikacie.

Best

Best Capital Italy, spółka zależna Bestu wynegocjowała istotne warunki umowy nabycia portfela wierzytelności niezabezpieczonych na rynku włoskim o wartości nominalnej 128 mln euro, podał Best. "Zawarcie umowy dotyczącej zakupu portfela uzależnione jest od pozytywnego zakończenia negocjacji jej pozostałych warunków prowadzonych pomiędzy stronami. Emitent osobnym raportem poinformuje niezwłocznie o zawarciu umowy nabycia portfela" - czytamy w komunikacie. 

ZPC Otmuchów

Zarząd ZPC Otmuchów podjął decyzję o zamiarze przeprowadzania wtórnej emisji akcji (SPO) z prawem poboru, podała spółka. "Środki pozyskane z emisji nowych akcji spółka planuje przeznaczyć na inwestycje w modernizację oraz rozbudowę mocy produkcyjnych. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura oraz parametry ww. oferty pozostają w toku analiz" - czytamy w komunikacie. Intencją spółki jest przeprowadzanie emisji akcji w 2018 roku, podano także.  

>>> Zobacz też rekomendacje     

PKP Cargo

PKP Cargo podpisało umowę z Tauron Wydobycie na wykonanie usługi transportu kolejowego ok. 10,99 mln ton węgla na potrzeby Tauron Wydobycie, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy wynosi 227 mln zł brutto. >>>>  

Awbud 

Rada nadzorcza Awbudu podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Arkadiuszowi Wiercińskiemu funkcji wiceprezesa, poinformowała spółka. Ponadto w skład zarządu powołany został Jacek Zwiech. >>>>  

PKP Intercity

Zaktualizowana strategia taborowa PKP Intercity na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r. zakłada ponad 7 mld zł wydatków na modernizację i zakup taboru, podała spółka. >>>>  

PKP Intercity prognozuje, że w 2017 r. osiągnie ok. 270 mln zł zysku netto, przy przewiezieniu ponad 40 mln pasażerów, poinformował prezes Marek Chraniuk. >>>> 

Serinus

Sytuacja w strefie przyodwiertowej Moftinu 1001 pozostaje stabilna, podał Serinus, przedstawiając aktualizację sytuacji po wypadku na odwiercie w Rumunii. >>>>  

Prime Car Management

Po zakończeniu budowy księgi popytu Prime Car Management (PCM) podjął decyzję o emisji obligacji kuponowych w ramach programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 250 mln zł, poinformowała spółka. "Zarząd PCM podjął uchwałę w sprawie emisji do 2 500 sztuk obligacji na okaziciela serii 1/2017, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 100 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250 mln zł oraz zatwierdzenia warunków emisji obligacji serii 1/2017" - czytamy w komunikacie. Cena emisyjna jednej obligacji serii 1/2017 będzie równa jej wartości nominalnej, dodano. 

OT Logistics

W ramach wezwania na akcje Luka Rijeka zawarto transakcje na 364 115 mln akcji tj. 2,70% kapitału zakładowego spółki , podał OT Logistics. >>>>  

Archicom 

Spółka zależna Archicomu, mLocum kupiła działkę w Łodzi - Złotno za 6 mln zł, gdzie zamierza realizować inwestycję mieszkaniową na ok. 400 mieszkań, poinformowała spółka. "Jednostka zależna emitenta - mLocum, zawarła z osobą fizyczną umowę nabycia nieruchomości gruntowych w Łodzi - Złotno o powierzchni ok. 4,9 ha, za cenę netto 6 mln zł. Na zakupionych nieruchomościach mLocum zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną, na ok. 400 mieszkań" - czytamy w komunikacie. 

Mercor

Mercor pozyskał zamówienia w wysokości ok. 23,7 mln zł w listopadzie 2017 r., co oznacza spadek o 5% r/r, poinformowała spółka. "W okresie od czerwca do listopada 2017 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 179,1 mln zł wobec 135,6 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 32% rok do roku" - czytamy w komunikacie. 

Global Cosmed Group

Global Cosmed Group w Jaworze nabył 25 000 udziałów w Global Cosmed Group w Hamburgu tj. 25% jej kapitału zakładowego o wartości nominalnej 1 euro każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 25 000 euro, po cenie 7,18 mln zł, podała spółka. Tym samym Global Cosmed Group posiada 100% udziałów niemieckiej spółki zależnej. "Do nabycia udziałów przez jednostkę zależną doszło na podstawie umowy o przeniesienie udziałów zawartej z dotychczasowym właścicielem tych udziałów - Arturem Rafaelem Mielimonka, członkiem zarządu emitenta, w dniu 18.12.2017 r" - czytamy w komunikacie.  

Marvipol Development

Akcje spółki Marvipol Development zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 10,88% wobec ceny odniesienia i wyniósł 8,15 zł. >>>>  

Marvipol Dewelopment, który po podziale Marvipolu zadebiutował dziś na rynku głównym GPW ocenia, że dzięki dobrym perspektywom w budownictwie mieszkaniowym i logistycznym "główne wzrosty są dopiero przed spółką", poinformowali członkowie zarządu. >>>>  

Marvipol Development zamierza rozpocząć w styczniu przyszłego roku negocjacje sprzedaży najprawdopodobniej pakietu dwóch projektów magazynowych - pod Grodziskiem Mazowieckim i Łodzią, poinformował członek zarządu Mariusz Poławski. >>>>  

Marvipol Development zamierza zintensyfikować zakupy gruntów pod inwestycje magazynowe i mieszkaniowe w I kw. przyszłego roku, poinformował członek zarządu Mariusz Poławski. >>>>  

Braster

Braster podpisał umowę z Advanced Cancer Diagnostics Ltd, która przeprowadzi pilotaż profesjonalnego, medycznego i technicznego urządzenia i systemu telemedycznego Braster wśród brytyjskich klinik medycznych. Rozpoczęcie pilotażu planowane jest na pierwsze półrocze 2018 r. podała spółka. >>>> 

Wielton

Wielton podpisał z mniejszościowymi akcjonariuszami spółki Fruehauf SAS aneks dotyczący nabycia kolejnych 34,69% akcji francuskiej firmy. Łączna wartość transakcji wyniesie 11 mln euro, podała spółka. . >>>>  

WDX

WOHO Holdings Limited złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad WDX oraz jej spółkami zależnymi: Heavy-Net i Wandalex-Feralco, podał Urząd. Kontrola nad Grupą WDX będzie sprawowana wspólnie z Dariuszem Bąkowskim. >>>> 

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) dokonała do 19 grudnia br. wypłaty rekompensat dla 34,9 tys. osób w ramach realizacji ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, podała spółka. W efekcie JSW planuje rozwiązać rezerwę wysokości 1,3 mld zł z obecnej rezerwy wynoszącej 1,9 mld zł. >>>>  

Pharmena

Pharmena przedłuża umowę na dystrybucję produktów w Chinach, Hong Kongu, Makao oraz na Tajwanie na kolejny rok, podała spółka. Zakładana minimalna wartość zamówień w roku 2018 wynosi 850 tys. euro. >>>>  

Enea

Enea oddała do użytku blok energetyczny B11 na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice. Dziś podpisano protokół przekazania bloku do eksploatacji. >>>>