Pracownicze Plany Kapitałowe wejdą w życie od początku 2019 r. i obejmą ponad 11 mln osób - poinformowało MF. Jak wynika z ustawy, łączne wpływy oszczędności na rynek kapitałowy z tytułu PPK szacowane są na 6 mld zł w 2019 roku, 12 mld zł rok później i 15 mld zł rocznie w kolejnych latach, przy założeniu minimalnej składki na poziomie 3,5 proc. wynagrodzenia.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, program ma być docelowo skierowany do ponad 11 milionów pracowników, w tym do około 9 milionów osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw oraz ponad 2 milionów osób pracujących w jednostkach sektora finansów publicznych. MF szacuje, że docelowo do programu przystąpi 8,5 mln osób (75-proc. wskaźnik partycypacji).

Od początku 2019 r. program ma obowiązywać przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób, a małe firmy i jednostki sektora finansów publicznych dopiero od połowy 2020 r.

Grupy pracowników obejmowane programem PPK Potencjalni uczestnicy Start grupy
powyżej 250 3,3 mln 2019-01-01
od 50 do 249 2,0 mln 2019-07-01
od 20 do 49 1,1 mln 2020-01-01
pozostali 5,1 mln 2020-07-01
razem 11 mln

Przewidywana w projekcie ustawy wysokość i struktura składek i zachęt fiskalnych w ramach PPK ma wyglądać następująco:

- składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa - 250 zł;

- dopłata roczna ze strony państwa - 240 zł;

- składka podstawowa pracodawcy - 1,5 proc. podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

- składka dodatkowa pracodawcy - do 2,5 proc. podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

- składka podstawowa pracownika - 2 proc. podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

- składka dodatkowa pracownika - do 2 proc. podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

Łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) może wynieść łącznie 3,5 proc., a maksymalnie 8 proc. Składki odprowadzane przez pracownika rozliczane będą z wynagrodzenia netto.

Udział w programie ma być dobrowolny, jednak automatyczny będzie zapis osób zatrudnionych w wieku do 55 lat.

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, poinformowała na konferencji prasowej, że opłata roczna i powitalna w ramach programu PPK będą finansowane z Funduszu Pracy, a ich koszt to 2,5 mld zł rocznie.

Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, ogólny koszt programu dla sektora finansów publicznych wyniesie w 2019 r. 1,13 mld zł, w 2020 r. 2,64 mld zł, w 2021 r. 2,61 mld zł, a w latach 2022-2029 wyniesie 2,87 mld zł.

DLA TFI LIMIT 15-PROC. UDZIAŁU W RYNKU PPK; OPŁATA 0,6 PROC. OD AKTYWÓW

Zgodnie z projektem ustawy wprowadzony ma zostać limit 15-proc. udziału w rynku PPK, od którego TFI będą mogły pobierać do 0,6 proc. opłaty od aktywów.

Prezes PFR, Paweł Borys poinformował na konferencji prasowej, że w 0,6 proc. opłaty dla TFI w ramach PPK wchodzi maksymalnie 0,5 proc. za zarządzanie aktywami i 0,1 proc. opłaty uzależnionej od wyników danego funduszu.

"Dla funduszy, wprowadzony jest limit 0,6 proc. jeśli chodzi o całkowite koszty za zarządzanie. W ramach tych 0,6 proc. przewidywany jest jeszcze następujący podział: opłata max 0,5 proc. za zarządzanie i 0,1 proc. opłata uzależniona od wyników danego funduszu. Chodzi o to, żeby w większym stopniu uzależniać poziom opłat od wyników uzyskiwanych przez zarządzanie" - powiedział Borys na konferencji.

"Wprowadzony jest limit koncentracji, w taki sposób, że jeżeli któraś z instytucji finansowych uzyskałaby udział w rynku, aktywach gromadzonych w ramach PPK przekraczający 15 proc. (...), od aktywów przekraczających 15 proc. instytucji nie będzie mogła pobierać opłaty za zarządzanie, natomiast będzie mogła pobierać opłaty od wyników funduszy" - dodał.

Borys poinformował, że instytucje finansowe będą dopuszczone do udziału w programie od początku, ale pod warunkiem spełniania bardziej rygorystycznych wymagań - kryterium kapitałowego na poziomie 10 mln zł i kryterium doświadczenia na poziomie 3 lat.

Prezes PFR powiedział też, że polityka inwestycyjna, która będzie preferowana, powinna być zależna od cyklu życia - tj. w przypadku młodszych pracowników bardziej ryzykowna, natomiast im bliżej wieku emerytalnego, tym bardziej konserwatywna.

Jak wynika z projektu ustawy, wybrana instytucja finansowa będzie zobowiązana zadbać o to, aby zarządzane przez nią środki gromadzone w PPK mogły być lokowane w co najmniej czterech funduszach inwestycyjnych lub subfunduszach inwestycyjnych, które stosują odmienne polityki inwestycyjne dotyczące środków gromadzonych w PPK dla uczestników należących do różnych kategorii wiekowych i dostosowane do ich zróżnicowanego wieku.

"Środki gromadzone przez poszczególnych uczestników lokowane będą w funduszach zdefiniowanej daty właściwych dla ich wieku. Powyższe ma zapewnić coraz większe bezpieczeństwo środków zgromadzonych w PPK przez uczestników zbliżających się do wieku emerytalnego" - napisano.

Ponadto, zgodnie z założeniami ustawy, do 30 proc. aktywów może być inwestowana poza granicami Polski.

WPŁYWY NA RYNEK KAPITAŁOWY DZIĘKI PPK SZACOWANE NA MIN. 15 MLD ZŁ ROCZNIE OD '21

Jak wynika z projektu ustawy, łączne wpływy oszczędności na rynek kapitałowy z tytułu PPK szacowane są na 6 mld zł w 2019 roku, 12 mld zł rok później i 15 mld zł rocznie w kolejnych latach, przy założeniu minimalnej składki na poziomie 3,5 proc. wynagrodzenia - wynika z projektu ustawy.

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zakłada, że jej wdrożenie wzmocni istotnie polski system finansowy, w szczególności rynek kapitałowy, w tym rynek akcji, obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych, funduszy rynku nieruchomości (w tym REIT). Część inwestycji będzie mogła być lokowana za granicą, ale zakłada się, że udział inwestycji zagranicznych nie przekroczy 30 proc.

"Realizacja proponowanych zmian daje silny bodziec do rozwoju warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Warszawy jako realnego centrum finansowego w Europie Środkowej i Wschodniej. Proponowane zmiany tworzą silną i zdywersyfikowaną bazę dla lokalnych inwestorów posiadających długoterminowy horyzont inwestycyjny. Umożliwiają wzrost udziału polskich inwestorów w strukturze inwestycji bezpośrednich i portfelowych w gospodarce, w tym poprawę międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji.

W wyniku wdrożenia ustawy o PPK zakłada się, że całkowite aktywa emerytalne polskich gospodarstw domowych wzrosną z poziomu 172,6 mld zł na koniec 2016 r. do poziomu co najmniej 339,7 mld zł po okresie 11 lat - w 2027 roku, przy założeniu, że aktywa OFE, IKE i IKZE nie są powiększane o nowe składki, a składki na PPK opłacane są w minimalnej wysokości, tj. 3,5 proc. wynagrodzenia.

W przypadku, gdyby składki na PPK opłacane były w maksymalnej wysokości 8 proc. wynagrodzenia, całkowite aktywa emerytalne polskich gospodarstw domowych wzrosłyby do poziomu 496 mld zł w 2027 roku.

Wariant przy minimalnej składce na PPK równej 3,5 proc. wynagrodzenia:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Aktywa PPK (w mld zł):
Razem aktywa na koniec okresu 6 18 34 50 67 84 101 120 138
% aktywów w PPK do PKB 0% 1% 1% 2% 3% 3% 4% 5% 5%
Łączny wpływ oszczędności na rynek kapitałowy 6 12 15 15 15 15 15 15 16
Łączny wpływ oszczędności jako % PKB 0,3% 0,5% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

Wariant przy maksymalnej składce na PPK równej 8 proc. wynagrodzenia:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Aktywa PPK (w mld zł):
Razem aktywa na koniec okresu 12 38 72 106 142 178 216 255 294
% aktywów w PPK do PKB 1% 2% 3% 5% 6% 7% 8% 10% 11%
Łączny wpływ oszczędności na rynek kapitałowy 12 25 32 32 32 32 33 33 33
Łączny wpływ oszczędności jako % PKB 0,6% 1,1% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2%

PRZEZ PIERWSZE 3-5 LAT INSTYTUCJE FINANSOWE NIE OSIĄGNĄ ZYSKU Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA

Jak wynika z projektu ustawy, instytucje finansowe przez 3-5 lat po utworzeniu PPK nie osiągną zysku z tytułu zarządzania.

"Projektodawca szacuje, że instytucje finansowe w okresie do 3-5 lat od momentu utworzenia pierwszych planów nie będą osiągać zysków z tytułu zarządzania planami" - napisano w projekcie.

Przyczyną takiego stanu rzeczy będą:

- stopniowo powstająca baza aktywów, za zarządzanie którymi mogą być pobierane opłaty – rozłożenie w czasie wdrożenia PPK w podmiotach zatrudniających, zależne od liczby zatrudnianych osób oznacza, że dopiero od 2021 roku składki do PPK wnoszone będą mogły być od pełnej populacji osób zatrudnianych;

- koszty obsługi PPK, tj. koszty obsługi rejestrów przez agenta transferowego, koszty dostosowania systemów informatycznych do potrzeb planów, koszty komunikacji z uczestnikami;

- koszty związane z przystąpieniem do portalu informacyjnego.

Projektodawca chce, aby z dopuszczeniem do udziału w portalu PPK związany był obowiązek wnoszenia przez TFI opłat na rzecz PFR.

"Opłata wstępna za dopuszczenie do udziału w portalu PPK w wysokości maksymalnie 1.000.000 zł wymagana jest w terminie 7 dni od doręczenia TFI potwierdzenia dopuszczenia do udziału w portalu PPK" - napisano.

"Drugą opłatą za udział w portalu PPK jest opłata roczna, której wysokość ustalona zostanie w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, jednak nie może ona być wyższa niż 0,1 proc. aktywów zgromadzonych w PPK zarządzanych przez TFI dopuszczone do udziału w portalu PPK wg wartości aktywów na ostatni dzień wyceny w poprzednim roku kalendarzowym" - napisano.

15 lutego MF skierował projekt ustawy do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i RDS.

>>> Czytaj też: Zachęty dla przedsiębiorców: Państwo dopłaci 500 zł premii za oszczędzanie w PPK