Prawie połowa (48,7 proc.) bezrobotnych w wieku 16-64 lat w Unii Europejskiej była zagrożona ubóstwem dochodowym w 2016 r. (po transferach socjalnych). Ryzyko ubóstwa było pięciokrotnie większe niż w przypadku osób pracujących. 

W ciągu ostatnich 10 lat odsetek bezrobotnych zagrożonych ubóstwem stale wzrastał, z 41,5 proc. w 2006 r. do 48,7 proc. w 2016 r.

Według definicji Eurostatu, za prób ubóstwa uznaje się 60 proc. krajowej mediany ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji. Ze względu na różnice w kosztach utrzymania w poszczególnych państwach UE, próg ten często wyraża się w standardach siły nabywczej (PPS).

Wśród państw należących UE, największy odsetek bezrobotnych zagrożonych ubóstwem notuje się w Niemczech (70,8 proc.), a następnie na Litwie (60,5 proc.). Ponad połowa bezrobotnych na Łotwie (55,8 proc.), w Bułgarii (54,9 proc.), Estonii (54,8 proc.), Czechach (52,3 proc.), Rumunii (51,4 proc.) i Szwecji (50,3 proc.) także była zagrożona ubóstwem.

W najlepszej sytuacji są bezrobotni na Cyprze i w Finlandii (po 37,3 proc.), a także we Francji (38,4 proc.) i Danii (38,6 proc.). 

>>> Czytaj też: Emigracja w Unii Europejskiej: Polska nie jest już liderem

To, że osobom bezrobotnym nawet w najbardziej opiekuńczych państwach UE grozi ubóstwo, nie jest niespodzianką. Dziwić może jednak fakt, że w socjalnej UE ubóstwo grozi także osobom pracującym. Największe zagrożenie ubóstwem wśród osób zatrudnionych zanotowano w 2016 r. w Rumunii, gdzie rozporządzalny dochód (po transferach socjalnych) aż 18,8 proc. osób pracujących był niższy niż 60 proc. krajowej mediany. Kolejne państwa z wysokim ryzykiem ubóstwa wśród pracujących to: Grecja (14,0 proc.) i Hiszpania (13,1 proc.).

A gdzie w tym towarzystwie plasuje się Polska? W przypadku ryzyka ubóstwa pracujących jesteśmy na 7. miejscu wśród państw Wspólnoty. Według danych Eurostatu w Polsce 10,9 proc. osób pracujących żyje w gospodarstwach domowych, gdzie dochód do dyspozycji nie przekracza 60 proc. krajowej mediany. Bezrobotnych zagrożonych ubóstwem jest o wiele więcej - 46,6 proc., co plasuje nas 14. miejscu w UE.

W ciągu ostatniej dekady odsetek zagrożonych ubóstwem wśród bezrobotnych Polaków praktycznie się nie zmienił. W 2006 r. wynosił 46,4 proc., co oznacza wzrost do 2016 r. tylko o 0,2 pp. Natomiast dane Eurostatu wskazują na wyraźną poprawę sytuacji osób zatrudnionych. W tej grupie odnotowano spadek o 2 pp z poziomu 12,9 proc.

>>> Polecamy: Najlepsza sytuacja od ponad ćwierć wieku. Praca jest wszędzie i dla wszystkich