Zysk operacyjny wyniósł 22,28 mln zł wobec 18,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,04 mln zł w 2017 r. wobec 244,11 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki te ukształtowały się pod wpływem znacznego zwiększenia sprzedaży dla większości obsługiwanych przez nas segmentów rynku. Dotyczy to szczególnie hutnictwa żelaza i stali dla którego zwiększyliśmy sprzedaż o prawie 23% i odlewnictwa dla którego sprzedaż zwiększyła się o ok. 30%. Satysfakcjonujące były również przyrosty sprzedaży dla pozostałych segmentów, takich jak przemysł cementowo-wapienniczy czy przemysł szklarski. Dzięki temu konsekwentnie realizowaliśmy dalszą dywersyfikację branżową naszych klientów"- napisał prezes Józef Siwiec w liście do akcjonariuszy.

"Rok 2018 rozpoczęliśmy w dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej, dlatego pragnę przekazać państwu, iż zarząd ZMR S.A. będzie rekomendował radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za 2017 rok. Chcemy konsekwentnie realizować przyjętą w tym zakresie politykę dywidendy i kontynuować wypłaty dywidend, systematycznie zwiększając ich stopy" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 11,17 mln zł wobec 13,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)