"Biorąc pod uwagę aktualną sytuację spółki, poziom zaplanowanych na 2018 rok zadań inwestycyjnych (prawie 500 mln zł) oraz konieczność spłaty zadłużenia, wynikającą z przypadającego na bieżący rok zakończenia programu emisji obligacji, zarząd rekomenduje przeznaczenie 100% zysku netto wypracowanego przez LW "Bogdanka" S.A. w roku 2017 na kapitał zapasowy" - czytamy w uzasadnieniu podziału zysku za 2017 rok. 

Spółka podała, że ze względu na specyfikę i zmienność trendów na rynku węgla, priorytetem zarządu jest "zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i płynnościowego spółki w kontekście przewidzianych w strategii długoterminowych planów związanych z uzyskaniem dostępu do nowo pozyskanych złóż węgla oraz utrzymania poziomu produkcji wynikającego z przyjętego do realizacji 'scenariusza elastycznego rozwoju', a co za tym idzie konieczności wykonywania znacznej liczby wyrobisk oraz utrzymania i modernizacji posiadanego parku maszynowego". 

Zarząd wskazał również w uzasadnieniu, że przyjęta rekomendacja wynika ponadto z konieczności wykupu w br. obligacji o łącznej wartości 300 mln zł, wyemitowanych w ramach programu z 23 września 2013 r. ( kapitał pozostający do spłaty wynosi 225 mln zł) oraz obserwowanego w ostatnich latach "negatywnego sentymentu" obecnych na rynku instytucji finansowych do finansowania inwestycji w górnictwie węgla kamiennego. 

"Biorąc powyższe pod uwagę, spółka musi się liczyć z koniecznością zabezpieczenia znacznej części  środków pieniężnych niezbędnych do rozbudowy zakładu górniczego OG 'Ludwin' (złoże Ostrów) we własnym zakresie" - czytamy także. 

Spółka podała, że zgodnie z przyjętą w ub. roku strategią LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycia Grupy Enea do 2025 r. (perspektywa do 2030 roku) LW Bogdanka zamierza w perspektywie średnio - i długoterminowej pozostać spółką dywidendową. 

"Zamiarem zarządu jest wnioskowanie w przyszłości do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu spółki, sporządzonych zgodnie z MSSF" - podano także. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto LW Bogdanka w 2017 r. wyniósł 673,28 mln zł wobec 175,9 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2017 r. miała 14,4% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 17,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. 

(ISBnews)