W 2008 r. Grupa, zgodnie z zapowiedziami, wygenerowała niewielki zysk operacyjny (946 tys. zł) oraz netto (233 tys. zł). Osiągnięte wyniki to efekt restrukturyzacji. W 2007 r. miała jeszcze 54 mln zł straty operacyjnej i 81 mln zł straty netto.

Z uwzględnieniem wpływów ze sprzedaży aktywów Grupa zanotowała w całym 2008 r. 12,5 mln zł zysku operacyjnego. Przychody w 2008 r. przekroczyły 1 mld zł.

W IV kwartale wyraźnie wzrosły przychody w sektorach utilities oraz publicznym. Pierwszy wygenerował ponad 40 proc. rocznych przychodów, a sektor publiczny 30 proc.

W IV kwartale 2008 r. Grupa osiągnęła dodatnie przepływy z działalności operacyjnej 85,8 mln zł. Ostatni raz tak dobry wynik notowano w 2005 r.

W 2008 r. Grupa miała mniejsze przychody m.in. z powodu sprzedaży aktywów związanych z obsługą informatyczną NFZ i jednostek służby zdrowa oraz automatycznych systemów logistycznych (18 mln złotych). Zrezygnowano np. z ofert w niskomarżowych przetargach na dostawę sprzętu i infrastruktury. Wzrósł o 10 proc. udział usług i produktów własnych w sprzedaży.

W IV kwartale intensywnie zabiegano o poprawę sytuacji finansowej. Na koniec 2008 r. zadłużenie Grupy z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji spadło do 94 mln zł, gdy w 2007 r. sięgało jeszcze 167 mln zł.

Przeprowadzono też proces konsolidacji w ramach Grupy. Do struktur Sygnity włączy się kolejne spółki: ARAM i Support. Proces zakończy się w I kwartale br.

Spółka zawarła nowe kontrakty w sektorze publicznym. M.in. z Komendą Główną Policji na dostawę 3 tys. mobilnych terminali z oprogramowaniem za 18,9 mln zł. Z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na modyfikację Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Celem jest ułatwienie rozliczania refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą. Na początku br. dostosowano system do zmian w prawie.

W sektorze utilities Grupa Sygnity (WINUEL) podpisała umowę z PSE-Operator SA na rozbudowę i modernizację systemu informatycznego rynku energii (SIRE). Umowa obowiązuje do listopada 2010 r. i opiewa na 19 mln zł. Natomiast z Vattenfall Distribution Poland Grupa podpisała umowę na wdrożenie systemu ELMS (Energy Losses Management System). Umożliwi rozbudowę systemu informatycznego wspierającego procesy biznesowe.

W sektorze telekomunikacyjnym Sygnity rozpoczęło wdrożenie platformy analitycznej w firmie telekomunikacyjnej Sferia. Współpracuje z Europejskim Funduszem Leasingowym, oferując nowy sposób sprzedaży aplikacji informatycznych, szczególnie atrakcyjny dla samorządów. Będzie to połączenie leasingu oprogramowania z finansowaniem wdrożeń.

Sygnity S.A. powstała z połączenie spółek ComputerLand i Emax. Zatrudnia 2000 pracowników. Grupę tworzy kilkanaście spółek w Polsce i za granicą. Do największych obok Sygnity SA należą: ARAM – realizujący projekty informatyczne dla administracji publicznej, Projekty Bankowe Polsoft – producent oprogramowania dla sektora bankowo-finansowego oraz WINUEL – producent rozwiązań dla sektora energetycznego.