"Uzyskanie pozytywnego stanowiska strony społecznej w sprawie projektu ustawy o PPK to sukces. Od początku mówiliśmy, że tak powszechna reforma - bo ona jest skierowana do 11,5 mln pracowników - powinna być wdrażana w ramach konsensusu z partnerami społecznymi" - powiedział PAP Borys.

Zwrócił uwagę, że dzięki zaangażowaniu pracodawców i organizacji pracowników można dotrzeć z szeroką informacją na temat programu i zapewnić jak najwyższą partycypację pracowników.

"Dobrze, że jedna z kluczowych reform premiera Mateusza Morawieckiego uzyskała takie poparcie" - podkreślił. "Jeżeli program PPK ma być systemem stabilnym, na lata, odbudowującym zaufanie Polaków do kapitałowych rozwiązań emerytalnych, to musi być naprawdę dobrze uzgodniony, przemyślany. Jestem przekonany, że PPK będzie właśnie takim programem, a porozumienie partnerów społecznych i rządu jest milowym krokiem w kierunku skutecznego przygotowania tej reformy" - ocenił.

Borys przypomniał, że na szerokie konsultacje społeczne projektu poświęcono kilka miesięcy, uwzględniono szereg postulatów zgłoszonych zarówno przez stronę pracodawców jak i pracowników. Zostały one ujęte przez resort finansów w projekcie ustawy.

Prezes PFR poinformował, że w finalnym projekcie, który wkrótce przedstawi resort finansów, znajdą się zmiany, które będą odpowiedzią na postulaty zgłoszone we wspólnym stanowisku pracodawców i pracowników. Zaznaczył, że w obecnym projekcie zostały utrzymane główne ramy projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, w porównaniu do jego pierwotnej wersji.

"Cały czas mówimy o systemie adresowanym do pracowników, obowiązku stworzenia systemu przez pracodawców, automatycznym zapisie, finansowaniu z Funduszu Pracy, dopłatach itp. Natomiast udało się uzgodnić z partnerami społecznymi kilka modyfikacji, które w mojej ocenie czynią ten program bardziej atrakcyjny zarówno dla pracodawców, jak i pracowników" - powiedział Borys.

Wskazał przede wszystkim na regulacje dotyczące obniżenia wpłat dla osób o najniższych zarobkach, czyli poniżej progu 120 proc. płacy minimalnej. Jego zdaniem był to ważny postulat związkowców dotyczący 3,5-4 mln osób, które będą mogły wpłacać nie 2 proc. a 0,5 proc., jednocześnie utrzymując prawo do dopłaty 1,5 proc. ze strony pracodawcy i dopłaty rocznej z budżetu w wysokości 240 zł.

"To czyni program tańszym dla osób o niższych zarobkach. Liczymy, że może przyczynić się do wyższej partycypacji pracowników w tym systemie. Nikt nie będzie czuł się wykluczony poprzez niższe zarobki" - dodał.

Zapowiedział, że w zmianach zostaną uwzględnione postulaty dotyczące udogodnień administracyjnych dla pracodawców, aby program był dla nich przyjazny. "Po doświadczeniach związanych z OFE bardzo ważny będzie zapis mówiący wprost o prywatności środków zgromadzonych w ramach PPK. Chodzi o to, aby Polacy mieli zaufanie do tego systemu, w pełni prywatnego" - zaznaczył.

Poinformował, że razem z KNF i NBP udało się dopracować zasady prowadzenia polityki inwestycyjnej w ramach PPK. Ustalono, że KNF będzie decydowała, które podmioty zostaną dopuszczone do systemu.

Borys zwrócił uwagę na rozszerzenie grona - względem pierwotnej propozycji - instytucji oferujących program. W systemie będą mogły brać udział nie tylko fundusze inwestycyjne ale także zakłady ubezpieczeń i PTE. "To dobre rozwiązanie, bowiem zależy nam, aby była jak największa konkurencja w ramach systemu. Liczę, że co najmniej 20-25 instytucji będzie aktywnych na tym rynku" - powiedział Borys.

Zapewnił, że zostanie zachowana "etapowość" wprowadzania zmian, ale wejdą one w życie 1 lipca 2019 r. "To duże przedsięwzięcie logistyczne. Mówimy o systemie powszechnym. W Wielkiej Brytanii wdrażanie podobnej reformy zajęło kilka lat, więc my chcemy wprowadzić zmiany relatywnie szybko, w ciągu dwóch lat" - powiedział.

Zdaniem Borysa zmiana istotnie podniesie standardy rynku pracy w Polsce. Jak wskazał, w krajach najwyżej rozwiniętych jest normalne, że poza wynagrodzeniem pracownik otrzymuje uczestnictwo w programie emerytalnym. "To standard w Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Stanach Zjednoczonych, Francji, czy w Niemczech. U nas dopiero za pośrednictwem tego programu będziemy mogli go wdrożyć" - powiedział. Zaznaczył, że systematyczne oszczędzanie na starość istotnie zwiększy bezpieczeństwo finansowe w długim terminie.

"To jedna z flagowych, kluczowych reform Planu Morawieckiego. Ma też być odpowiedzią na problem niskiej stopy oszczędności gospodarstw domowych, co przekłada się na niski poziom inwestycji. Poza znaczeniem dla pracowników, program ten może mieć więc potężne znaczenie gospodarcze, będzie tworzył lokalny kapitał i zwiększał potencjał inwestycyjny w gospodarce" - podsumował.

Resort finansów poinformował we wtorek, że projekt jest obecnie przedmiotem prac komisji prawniczej, która będzie się nim zajmować ok. dwa tygodnie. "Po zakończeniu prac komisji prawniczej tekst dokumentu zostanie przekazany do potwierdzenia przez członków Stałego Komitetu Rady Ministrów. W drugiej połowie sierpnia br. planowane jest skierowanie projektu pod obrady Rady Ministrów" - wyjaśniono.

W piśmie partnerów społecznych przekazanym we wtorek PAP wskazano, że po zakończeniu cyklu posiedzeń Rady Dialogu Społecznego oraz Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych poświęconych szczegółowemu omówieniu rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, reprezentatywne Organizacje Związków Zawodowych (NSZZ „Solidarność" oraz Forum Związków Zawodowych) - i reprezentatywne Organizacje Pracodawców (Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Pracodawców Business Center Club oraz Związek Rzemiosła Polskiego) uzgodniły wspólne stanowisko.

"Wprowadzenie w Polsce systemu pracowniczych planów kapitałowych należy ocenić pozytywnie. Program ten może bowiem zapewnić realizację ważnych celów społecznych, takich jak m.in. podniesienie poziomu oszczędności i aktywów gospodarstw domowych, a także poprawę ich struktury oraz efektywności inwestowania gromadzonych środków" - napisano.

"System pracowniczych planów kapitałowych może przyczynić się do osiągnięcia efektów ogólnogospodarczych przekładających się pozytywnie na sytuację pracodawców i pracowników. Długoterminowy charakter gromadzonych oszczędności zapewni stabilne źródło finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez sektor przedsiębiorstw oraz przyczyni się do wzmocnienia polskiego rynku kapitałowego, czego skutkiem będzie zdynamizowanie rozwoju polskiej gospodarki oraz przyspieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń" - czytamy w stanowisku.

Partnerzy społeczni zgłosili ponadto szereg postulatów dotyczących przyszłego systemu PPK.

Polski Fundusz Rozwoju poinformował we wtorek na Twitterze o zmianach, które znajdą się w projekcie ustawy o PPK. Zapowiedziano przy tym, że system wejdzie w życie najwcześniej 1 lipca 2019 r., aby dać pracodawcom czas na przygotowanie.

Pod koniec maja Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego zaktualizowaną wersję projektu ustawy o PPK (pierwsza wersja była przedstawiona w lutym). Zgodnie z projektem program ma być realizowany etapowo. Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób miałyby tworzyć PPK od 1 stycznia 2019 r.; zatrudniające co najmniej 50 osób - od 1 lipca 2019 r.; zatrudniające co najmniej 20 osób – od 1 stycznia 2020 r.; zatrudniające co najmniej 1 osobę – od 1 lipca 2020 r.

Do najważniejszych zmian w projekcie zaliczono m.in. wprowadzenie zapisu jednoznacznie podkreślającego prywatność pieniędzy zgromadzonych przez uczestnika i pracodawcę. Podkreślono również, że pieniądze wniesione do PPK przez państwo staną się prywatne po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia.

Zgodnie z nową wersją projektu osoby najniżej uposażone będą mogły wpłacać na PPK mniej niż 2 proc., z tym, że nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia przy zachowaniu 1,5 proc. wpłat pracodawcy i dopłat 240 zł przez państwo. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

edytor: Jacek Ensztein