Zysk operacyjny wyniósł 193,08 mln zł wobec 188,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1970,28 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 1695,25 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2018 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017, grupa kapitałowa Stalprodukt S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 275 030 tys. zł, tj. o 16,22 %. Na poziomie zysku na sprzedaży osiągnięto 197 240 tys. zł co oznacza wzrost o 8,5 %. Natomiast na poziomie zysku operacyjnego odnotowano wzrost o 4 247 tys. zł, tj. 2,2 %. Zysk netto w I półroczu 2018 roku wyniósł 178 434 tys. zł wobec 150 231 tys. zł w I półroczu 2017 roku. Należy podkreślić, że w pozycji zysk netto ujęto zysk z okazyjnego nabycia Go Steel Frydek Mistek a.s. w wysokości 19 748 tys. zł. Wszystkie raportowane segmenty odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Stalprodukt podał, że po raz kolejny wyniki Segmentu Cynku miały największy wpływ zarówno na poziom przychodów, jak i skonsolidowanych wyników Grupy I półroczu 2018 r.

"W okresie tym przychody netto Segmentu Cynku wyniosły 1 021 485 tys. zł i w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego, w którym sprzedaż wyniosła 970 231 tys. zł, wzrosły o 5,3 %. Podstawowym czynnikiem wzrostu przychodów tego segmentu operacyjnego Grupy był wzrost cen cynku (o 21,5%) i ołowiu (o 10,6%) na Londyńskiej Giełdzie Metali. Jednak duży spadek kursu dolara (o prawie 12%) zniwelował znacznie ten efekt. Jednocześnie w I półroczu br. wynik segmentu wyniósł 197 201 tys. zł i był o 5,5 % niższy od wyniku za I półrocze 2017. Marża na segmencie wyniosła 19,3 % i była o (2,2) pkt % poniżej marży za I półrocze 2017 (21,5%)" - czytamy dalej.

Spółka wskazała także, że włączenie GO Steel Frydek Mistek a.s. do Grupy Stalprodukt i rozpoczęcie konsolidowania jej wyników z dniem 1 marca 2018 r. z wynikami Grupy miało decydujący wpływ na poprawę przychodów i w konsekwencji wyników Segmentu Blach w I półroczu 2018 r. W efekcie przychody tego Segmentu wzrosły w stosunku do I półrocza 2017 roku o 121 576 tys. zł, tj. o 45,8 proc. przy wzroście wolumenów o 33,6%.

"Wynik Segmentu wzrósł w tym okresie niemal 4-krotnie (z 14,7 mln zł do 57,1 mln zł). Dodatkowo w I półroczu 2018 roku odnotowano wzrost cen w stosunku do okresu porównawczego. Powyższe zgodne jest z wcześniejszymi założeniami spółki co do poprawy sytuacji na rynku oraz poprawy efektywności Segmentu w pierwszym półroczu roku 2018" - podano także.

W Segmencie Profili odnotowano wzrost ilościowej sprzedaży w stosunku do I półrocza 2017 o 1,6 %. Jednocześnie w segmencie tym osiągnięto przychody ze sprzedaży na poziomie 383 983 tys. zł, co oznacza ich wzrost o 24 056 tys. zł, tj. o 6,7 %.

"Spowodowane to było przede wszystkim wzrostem cen na produkty segmentu oraz wyższym udziałem droższych produktów segmentu takich, jak bariery energochłonne. Negatywny wpływ na przychody Segmentu Profili miała sprzedaż wyrobów centrów serwisowych, która spadła w porównaniu do I półrocza 2017 r. o prawie 35 proc. Segment ten odnotował stosunkowo niski wynik (3 342 tys. zł), co oznacza spadek marży z 5,6 proc. do 0,9 proc. Należy jednak podkreślić, iż w przeciwieństwie do dwóch ostatnich kwartałów 2017 roku Segment Profili nie odnotował straty" - czytamy również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 25,61 mln zł wobec 98,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.

(ISBnews)