Ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej spada. W 2017 roku 22,5 proc. populacji Wspólnoty było narażonych na takie ryzyko, podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 23,5 proc., zaś pięć lat temu (w 2012 r.) - 24,8 proc.

Dane Eurostatu pokazują, że sytuacja bytowa Europejczyków z roku na rok jest coraz lepsza. Przed pięcioma laty, w 2012 roku, aż 123,8 mln mieszkańców UE (24,8 proc.) zostało sklasyfikowanych jako narażeni na ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego. W ubiegłym roku liczba ta spadła do poziomu 112,9 mln (22,5 proc. populacji UE).

Wśród krajów UE niezmiennie od wielu lat w najgorszej sytuacji są mieszkańcy Bułgarii, gdzie w 2017 r. 38,9 proc. populacji było zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jednak w porównaniu z poprzednimi latami oznacza to sporą poprawę. W 2016 roku wskaźnik w Bułgarii był na poziomie 40,4 proc., a w 2012 roku 49,3 proc. Na kolejnych miejscach od końca znalazła się Rumunia (35,7 proc.) i Grecja (34,8 proc.). Z tym, że w Rumunii pomiędzy 2012 a 2017 rokiem zanotowano znaczny spadek (o 7,5 pp) zagrożenia ryzykiem ubóstwa, a w Grecji wzrost o 0,2 pp.

W Polsce w 2017 r. prawie jedna piąta mieszkańców była zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jednak poprawa w relacji do 2012 roku jest bardzo wyraźna. W ubiegłym roku problem dotyczył 7,3 mln Polaków, czyli 19,5 proc. populacji, a pięć lat wcześniej 26,7 proc. (10,1 mln osób), czyli o 7,5 pp więcej.

Najskuteczniej w całej UE z biedą walczą Czesi, gdzie odsetek populacji zagrożonej ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego wyniósł “tylko” 12,2. Dobrze wypadają także kraje skandynawskie, kraje Beneluksu oraz Holandia. Jednak w Kraju Tulipanów, w przeciwieństwie do większości państw UE, w ciągu ostatnich pięciu lat zagrożenie ubóstwem wzrosło. W 2017 roku w Holandii biedą zagrożone było 17 proc. populacji, podczas gdy w 2012 r. było to 15 proc.

Szczegółowe dane dla 2017 r. można sprawdzić na interaktywnej grafice przygotowanej przez Eurostat