"Oczekiwanym efektem wdrożenia wszystkich środków przewidzianych w projektowanej ustawie jest przede wszystkim stworzenia przyjaznego otoczenia inwestycyjnego dla realizacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci 5G, co umożliwi realizację celów wynikających z dokumentów UE i krajowych" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Dodano, że implementacja ustawy pozwoli na przyspieszenie prowadzenia szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego w telekomunikacji, obniżenie kosztów budowy oraz eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych, zwiększenie możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej na cele telekomunikacyjne, w tym obniżenie kosztów uzyskiwania dostępu do niej, ułatwienia w uzyskiwaniu dostępu do nieruchomości, w tym do budynków w celu zapewnienia telekomunikacji.

Projekt zakłada wprowadzenie Funduszu Szerokopasmowego, którego celem byłoby wspieranie możliwie szerokiego katalogu działań w obszarze zarówno zapewnienia podaży nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, jak i korzystania z tych usług w szczególności przez gospodarstwa domowe.

Środki systemu zostałyby alokowane w modelu państwowego funduszu celowego, który umożliwia wspieranie oznaczonych celów publicznych ze skonkretyzowanych źródeł dochodów budżetu państwa.

Środki systemu pochodziłyby bezpośrednio z części danin i opłat stanowiących dochód budżetu państwa, wnoszonych przez podmioty działające na rynku telekomunikacyjnym – co w związku z celami funduszu oznacza, że środki funduszu byłyby redystrybuowane ponownie na ten rynek.

"Na podstawie dotychczasowych, średniorocznych dochodów budżetu państwa ze źródeł proponowanych jako źródła przychodów funduszu celowego można oszacować, że średnioroczne przychody Funduszu Szerokopasmowego wynosiłyby ok. 150 – 200 mln zł. Taka kwota pozwoli np. na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych zapewniających dostęp do bardzo szybkiego internetu dla prawie 60 tys. gospodarstw domowych" - napisano.

"Dzięki wprowadzeniu ustawowych zmian możliwe będzie zwiększenie dostępności usług szerokopasmowych dla obywateli, w tym o wysokich parametrach, również na obszarach, na których obecnie nie jest to możliwe. Efekt ten zostanie osiągnięty dzięki poprawie opłacalności inwestycji w sieci szerokopasmowe, osiąganej dzięki wdrożeniu mechanizmów redukcji kosztów. Korzystanie przez gospodarstwa domowe z dostępu do Internetu ma wpływ na redukcję kosztów ich funkcjonowania, m.in. dzięki ograniczeniu bezpośrednich kontaktów z organami administracji publicznej, ochrony zdrowia czy zakupami przez Internet (oszczędność rzędu 10–15 proc.)" - napisano.

Ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących Funduszu Szerokopasmowego, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., oraz przepisu rozszerzającego katalog informacji o infrastrukturze i sieciach telekomunikacyjnych podlegających inwentaryzacji Prezesa UKE, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.(PAP Biznes)